†††††††††††††††††††††††††

†††††††† †††††

††† †††††††††††††

 

Genezen met behulp van Engelen

is niet alleen echt mogelijk, maar ookeen heel bijzondere ervaring.

Behalve hemelse taken hebben Engelen ook aardse taken. Wat de laatste betreft zijn ze er om onze planeet en alles wat daarop leeft te beschermen en te helpen op de juiste manier te evolueren. Ze zijn er ook om ons te steunen en te begeleiden bij onze levensprocessen, onze heelwording en bij onze pogingen problemenĎde baasí te worden.Ze zijn altijd om ons heen, blij als het ons goed gaat, met ons begaan als we het moeilijk hebben. Ze grijpen altijd in wanneer dat nodig is en, als ze daarvoor onze toestemming hebben, laten ze zich soms ook zien en/of horen. Als we ons verstand uitschakelen kunnen we heel direct met hen communiceren. Ze hebben onsonvoorwaardelijk lief en een groot respect voor ons als mens en vooral voor onze Vrije Wil en aangezien ze veel humor hebben zijn decontacten met hen altijd vrolijk en gezellig. Mede omdat zij ons ook nodig hebben om zelf te kunnen evolueren zijn ze dankbaar voor elke uitnodiging van onze kant en hoe vaker we bewust van hun hulp gebruik maken, des te beter het met ons en hen gaat.

Ervaringen met Engelen lukken niet met het verstand; ze vinden op een ander niveau plaats. Het verstand is hier juist een belemmerende factor, wat ook verklaart waarom ervaringen met Engelen veel vaker voorkomen tijdens gevaarlijke of levens bedreigende situaties: omdat het verstand dan geblokkeerd en uitgeschakeld is kunnen wij een bepaalde realiteit in onszelf zien die wij onder normale omstandigheden verdringen. Zodra het verstand echter weer actief wordt, trekt het deze ervaring in twijfel.

Vanaf het begin der tijden komen de Engelen veelvuldig in de bijbel voor, van het eerste boek van het Oude Testament tot het laatste boek van het Nieuwe Testament en niet alleen in bijrollen. Ze grijpen in het verloop van aardse gebeurtenissen in. Ze zijn verkondigers, brengen visioenen en interpreteren deze, ze verschijnen in dromen, geven waarschuwingen, redden, geven verklaringen enzovoorts. Ze leven in het Licht van God en zijn Boodschappers van het Goddelijke.

†††††††††† ††††††††††††††††††

Aartsengelen staan bovenaan in de EngelenhiŽrarchie. Hun naam geeft dat al aan: het Griekse woord Ďarcheiní betekent Ďde eerste zijní, Ďaan de top staaní, Ďregerení. Ze zijn schepselen van de Eenheid, het Alomvattende. Ze zijn geen God, maar vertegenwoordigers van God. Ze zijn afzonderlijke individuen, ook al staan ze nog heel dicht bij de Oorsprong. Het wezenlijke verschil met de mens is dat zij altijd in het bewustzijn van de Eenheid aanwezig zijn geweest en nooit in de dualiteit of de polariteit zijn geÔncarneerd (met uitzondering van Metatron en). Ze hebben geen stoffelijk lichaam en zijn niet geslachtelijk. Ze zijn zelfs niet fijnstoffelijkÖmaar als een gedachte, als het Licht, maar niet materieel. Ze kunnen vrij door ruimte en tijd bewegen en hebben de gave om te materialiseren, dus voor ons zichtbaar worden (in een vorm die wij begrijpen, soms als man of vrouw). Ze bevinden zich buiten de dualiteit, kennen de zin en de samenhang en oordelen niet: Ďhet is zoals het is, goed noch kwaad, niet fout en niet juistí. Zij zien in het spanningsveld een wonderbaarlijk leergebied waarin ervaringen mogelijk zijn die in de Eenheid onbekend zijn. Aartsengelen zijn bijzonder invloedrijk en zeer krachtig. Wanneer zij met mensen contact leggen of wanneer wij hen uitnodigen, passen zij hun Licht, hun trilling, aan ons aan. Ze vertegenwoordigen verschillende aspecten van God en maken het onsmogelijk hetGoddelijke te bevatten. Ze helpen ons ook de verschillende aspecten van het Goddelijke in onszelf te herkennen en ontplooien.

Engelen zijn 'assistenten' van de Aartsengelen. Ze staan dichter bij deAarde en de mensen dan de Aartsengelen en hebben minder macht. Ze verschijnen ook vaker dan de Aartsengelen. Er is een groot aantal Engelen met uiteenlopende taken: de Engel van de Genezing, de Engel van de Vreugde, de Engel van de Wijsheid, de Engel van Relaties, Beschermengelen, om er een paar te noemen. Ook al staan de Engelen niet op gelijke hoogte met de Aartsengelen, zijn ze zeer krachtige wezens met gaven en mogelijkheden die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. EnÖ. ze hebben hoegenaamd niets gemeen met de bekende afbeeldingen van schattige, lieftallig rondfladderende gevleugelde wezentjes, zoals je ze elders ook op deze Website ziet.

 

†††††

††

††† Healing via (Aarts)Engelen

*We stellen ons voor hen open en roepen hen 3x aan.

*We spreken uit: ĎIk verwelkom u met eerbied en in het Licht.í

*We verzoeken hen ons te leren omtrent hun persoonlijke gaven en

kwaliteiten, en ons te helpen deze ook tot deel van onszelf te maken.

*We leggen hen onze vraag of ons probleem voor en verzoeken hen hun

inzichten of oplossingen met ons te delen.

*We verzoeken hen ook om hun energie met de onze te vermengen.

*We danken hen voor hun komst en dat ze onze leermeesters en healers willen zijn.

*We laten ons door hen leiden en volgen hun raadgevingen op.

 

Zo gewenst,makenwe ook gebruikvan de Aartsengelen - Essences (druppels), die bereid zijn uit

Bergbronwater, Zonlicht, Kleur, Geluid en de Essenties van de Aartsengelen die ons terzijde staan.

 

 

Heeft u belangstelling in een Workshop ĎHelen met Engelení ? Bezoek dan de pagina Workshops.

†††† ††

 

De Aartsengelen die zich momenteel het meest met mensen bezighouden zijn: Metatron, JophiŽl, ZadkiŽl, MichaŽl, RaphaŽl, GabriŽl, ChamuŽl, HaniŽl en UriŽl. Ze hebben elk een eigen taak en een eigen energie en een eigen groep Engelen die hen assisteren. Op volgorde van trillingsniveau beschouwd is Metatron de hoogste Aartsengel. Soms wordt hij zelfs niet meer tot de Aartsengelen gerekend. Hij staat op de drempel tussen het gevormde en niet-gevormde. Op de volgende trede staan JophiŽl en ZadkiŽl die samen de verbinding vormen tussen de hogere en lagere sferen en energieŽn en impulsen kunnen laten opstijgen en neerdalen. Op de derde trede bevinden zich MichaŽl, RaphaŽl, GabriŽl, ChamuŽl, HaniŽl en UriŽl die de Goddelijke principes representeren.

 

Metatron

††††

De energie van Metatron is fijnzinnig, zacht, verhelderend, zij is pure alomvattende Liefde. Zijn kleur is wit, parelmoer of goud. Hij opent ook voor de mens de poorten van het bewustzijn en de dimensies. Hij maakt kennis, helderheid en inzicht mogelijk en hij leidt onze aandacht naar waar het werkelijk om draait. Hij maakt ons duidelijk dat de mens zich met God of het Goddelijke kan verenigen, ook al is hij nog gebonden aan zijn lichaam. Met zijn energie zien wij in wat ons tegenhoudt om Ďte worden wie wij zijní en laat hij ons de verschillende wegen en mogelijkheden zien om de belemmeringen op te ruimen en ook hoe ons leven er daarna uit zal zien. Metatron verbindt met de kracht van de Liefde en opent het menselijke hart. Zijn kracht verhoogt ons bewustzijn en onze trilling en schenkt kracht, rust, tevredenheid en geluk. In tegenstelling tot de andere Aartsengelen eindigt zijn naam niet op Ďelí. Van Metatron wordt gezegd dat hij, evenals Melchizedek (priester van Ďde hoogste Godí, Ďkoning van de Gerechtigheidí en ĎVredevorstí, die aan de top van de materialisatiestraal staat en Goddelijke impulsen aan Aardengelen [niet dezelfde als Aartsengelen] doorgeeft) ooit mens is geweest.

 

JophiŽl

†† ††

De energie van JophiŽl is zacht, integrerend, verbindend en geeft een gevoel van koestering door moederlijke warmte. Hij brengt ontspanning in situaties waarin men zich Ďuit elkaar getrokken ívoelt. Zijn naam betekent Ďschoonheid van Godí of ĎGod is mijn waarheidí. Hij werkt samen met de Engelen van de Wijsheid. Zijn kleur is goud.

Ook voor mensen vormt JophiŽl de verbinding met het hoogste bewustzijn.Hij helpt de mens om compleet te worden door het contact met de eigen bewustzijnsdelen en andere niveaus tot stand te brengen en het menselijk bewustzijn te vergroten. Hij staat wetenschappelijke onderzoekers bij die op zoek zijn naar kennis en inzicht, ongeacht of het om spirituele, wetenschappelijke, maatschappelijke of zakelijke inzichten gaat. Daarom is hij ook de begeleider van pioniers, ontdekkers en uitvinders. Bovendien laat hij zien hoe deze kennis te gebruiken is in harmonie met het Goddelijk Plan. Hij brengt Licht in donkere tijden als men aan zichzelf twijfelt of de verbinding met de innerlijke kracht en zekerheid kwijt is. Hij geeft troost aan wie zich eenzaam en verdrietig voelt en zich buiten het leven en de kosmos voelt staan. Hij laat de Goddelijke Liefde stromen, versterkt de verbinding met het hart en lost blokkades op.

 

ZadkiŽl

††

De energie van ZadkiŽl zorgt voor integratie, harmonie en balans. Zij verbindt ĎHemel en Aardeí en zet aan tot uitbreiding. Zijn energie werkt ontspannend en bevrijdt ons van beperkingen, on-volkomenheden, gebonden zijn. Zijn kleur is violet en zijn naam betekent Ďwelwillendheid van Godí. ZadkiŽl verbindt de mensen met hun potentieel, met het Goddelijke deel en de volkomenheid. Hij laat ons dit niet alleen bewust zien, maar wijst ons ook de weg om dit in het dagelijkse leven uit te dragen. Het Engelse woord Ďpurificationí (puur worden) is een goede omschrijving van zijn werk: wij ontplooien ons puur zijn, het leven zonder de sluier van de vergetelheid, zonder angsten en oude beperkingen.

Zijn kracht werkt als een precisieafstemming op het Goddelijke, het Volmaakte. Als de andere themaís klaar zijn, als het werk van de andere engelen gedaan is, strijkt hij de laatste oneffenheden glad en prepareert de overgang naar de volgende stap in ons leerproces, het volgende niveau of de volgende laag. Dit leidt uiteindelijk tot het Zelf ervaren en in iedere situatie zelf leven. ZadkiŽl inspireert ook mensen die voorschriften, wetten en structuren opstellen of de natuurwetten bestuderen. Daardoor kan zijn kracht steun geven aan bijvoorbeeld politici, rechters, ingenieurs, wetenschappers en architecten.

 

MichaŽl

††††

Aartsengel MichaŽl is een van de bekendste en meest waargenomen Aartsengelen. Zijn energie is helder, krachtig, verhelderend en maakt alert, maar is ook beschermend, omhullend en versterkend.

Zijn naam betekent Ďwie is als God?í Zijn kleur is blauw. MichaŽlbegeleidt de mens op zijn tocht tussen de polen van de dualiteit. Hij legt de mens ook de taak op om zich intensief bezig te houden met de vraag Ďwie is als Godí, de zoektocht naar God. Hij is actief als wij steeds verder in de duisternis zinken en de Ďhemelí uit het oog verliezen. Door ons met zijn vraag wakker te schudden brengt hij ons weer op de weg naar het Licht, de weg van bewustwording. Hij waakt over onze levensleertaken en ziet er op toe dat wij voldoende kracht hebben om onze weg te bewandelen. Hij staat ons bij wanneer we het moeilijk hebben, als wij totaal in de knoop zitten. In situaties waarin wij op het duister gericht zijn of daarmee in contact komen, geeft hij ons steun en wijst hij de weg. Hij is de leermeester tussen het Licht en de schaduw en helpt ons om onze eigen schaduwkanten te herkennen, te accepteren en te verlichten. Hij helpt ons onze eigen kracht en eigen wil te ontplooien. Hij sterkt onze kracht om ons tot oprechtheid en rechtvaardigheid te brengen en voor onze waarheid in te staan, maakt een eind aan twijfel en vrees, versterkt de duidelijkheid, ons doorzettingsvermogen, onze wil en ons vertrouwen en maakt het ons mogelijk om goedhartig en liefdevol te zijn doordat wij bewust zijn van onze kracht. Omdat zijn kracht ordenend en verhelderend is, maakt hij het ons tevens mogelijk om orde te scheppen en in ons leven orde op zaken te stellen. Hij schenktmoedom de uitdaging aan te gaan, hoezeer we daar ook tegen opzien.

RaphaŽl

De energie van Aartsengel RaphaŽl is gevoelig, omhullend, genezend, voedend, verhelderend, reinigend, opbouwend, vernieuwend, als balsem. Zij is zacht en toch krachtig.

Zijn kleur is groen. Zij naam betekent: ĎGod geneestí, ĎGoddelijke genezerí of ĎGoddelijk medicijní. Ook bij de mensen is genezing zijn primaire taak. Hij heelt ons hele wezen, niet alleen het lichaam, maar ook onze gevoelens, gedachten, toestanden en onze band met God, het Licht, het Een zijn. Als we ons van de Liefde hebben afgekeerd of ons ervan afgesneden voelen, dan maakt zijn kracht duidelijk dat de Liefde altijd om ons heen is en ons draagt, ook als we dat niet merkenÖDat alomvattende Liefde is als de Zon die altijd schijnt, ook wanneer zij achter de wolken isofís nachtsaan de andere kant van de wereld staat en wij haar niet kunnen zien. RaphaŽl toont ons wat er achter pijnlijke gevoelens, een belastende situatie of ziekte schuilgaat: Ďde gedachte dat we buitengesloten zijní. Hij gebruikt de Kracht van de Liefde en herstelt de orde. Hij kan de toestand van een slecht functionerend lichaam reguleren. Zijn energie reikt tot in de cellen en het bewustzijn op celniveau. Met zijn voedende, liefdevolle en zachte energie omhult hij de gevoelens, lost angst en wantrouwen op en heelt gebroken harten. In een emotionele shocktoestand is de energie van RaphaŽl Ďbalsem voor Zielí.

ĎIedere ziekte kan worden genezen, maar niet iedere ziekeí. Soms zijn zieken niet bereid om gezond te worden omdat de ziekte voor hen een functie heeft.In die gevallen helpt de kracht van RaphaŽl om tot het besef te komen dat openstaan voor genezing belangrijker is dan het vinden van de juiste genezer of therapeut.Hij ondersteunt niet alleen de genezing, maar ook het gezond blijven. Zij kracht bevrijdt ons van hinderlijke gedachtepatronen en een verkeerde mentaliteit. Artsen en genezers worden vaak door de kracht van RaphaŽl ondersteund en geleid. Zijn helende kracht stroomt, meestal onopgemerkt, door hen heen en leidt hun handen en gedachten.

GabriŽl

†† ††

Samen met MichaŽl is GabriŽl de bekendste Aartsengel. Zijn energie is hoopgevend, vreugdevol, stralend, opmonterend. Zij naam betekent Ďkracht van Godí, maar ook wel ĎGod heeft zich getoondí.

Hij is de Engel van de Verkondiging en de Opstanding. Hij brengt de Ďblijde boodschapí, hij brengt het Woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws, iets beters begint. Hij helpt ons bij het voor ogen krijgen van ons volgende doel en ons levensdoel. Zijn boodschap brengt Vreugde teweeg omdat hij Vreugde is en hij herinnert ons eraan dat Vreugde bij uitstek onze eigen, natuurlijke staat van zijn is. Hij verkondigt niet alleen, maar geeft ook kracht om de verandering te accepteren of door te zetten en starre structuren die dit verhinderen te doorbreken. In tijden van verandering staat hij ons bij en geeft hij uitzicht op het nieuwe. Hij helpt ook om onze visioenen en vooruitblikken op de toekomst te begrijpen. GabriŽl brengt Vreugde in ieder situatie en in ons hele wezen, waardoor onze stemming en ons trillingsniveau stijgen. Hij moedigt ons aan om met hem het leven te dansen en werkt bijzonder effectief in moeilijke tijden, bij depressies en in tijden van wanhoop. Hij toont ons dan de gelukkige kanten van het leven zodat we weer optimistisch worden en opnieuw hoop krijgen. Hij richt zijn blik ook op onze wensen en bevrijdt ons van beperkende denkbeelden, dwanggedachten en gevoelens alsÖ Ďdit is niet voor mij weggelegdí, Ďik ben het niet waardí enzovoort. Hij leert ons tevens duidelijk in te zien welke verwachtingen en verborgen verlangens onze levensvervulling in de weg staan en lost met zijnprikkelende warme levenslust deze beperkingen op.

 

ChamuŽl

††

De energie van ChamuŽl is helder, licht, zacht, verheffend, koesterend, teder, dragend en toch krachtig. Sommige mensen ervaren deze energie als een warme omhelzing. Ze verhoogt de trilling alsof men door Engelenvleugels gedragen wordt. De naam ChamuŽl betekentíGod is mijn doelí ofĎzoeker naar Godí. Zijn kleur is oranjeroze (zalmkleurig).

Door de kracht van de Liefde heeft ChamuŽl het vermogen te bevrijden uit iedere vorm van Ďgevangenisschapí. Mensen worden door hem zachtjes ontrukt aan de ijzeren greep van hun gevoelens, angsten, zorgen en behoeften, alsof ze opstijgen in een heteluchtballon. Hoop en welbehagen verdringen de zwaarte. De mens voelt zich geborgen en geliefd, wordt weer vrolijk en kan weer genieten van het levensspel. Hij verhoogtde trilling ook in onze omgeving en brengt een gevoel van diepe vrede en vertrouwen. Hij leert ons hoe we ons door het leven en de Goddelijke energie kunnen laten dragen. Hij is ook behulpzaam bij de integratie van nieuwe energieŽn en past het energiesysteem aan bij de groeistappen en de processen die tot inzicht moeten leiden. ChamuŽl is een expert op het gebied van verhoudingen en relaties. Alle mogelijke verhoudingen verheldert hij en brengt hij in harmonie: de relatie tot onszelf, tot anderen, tot de natuur, tot God. Of het nu gaat om de verhouding tussen geliefden, tussen levenspartners of vrienden, tussen ouders en kinderen of tussen zakelijke compagnons,zijn energie lost alle onenigheid op. Hij biedt hulp en laat zien hoe men de verstoorde harmonie kan herstellen. Hij wordt ook wel Ďde Engel van de Mildheid en de Tolerantieí genoemd. Omdat hij de Goddelijke schoonheid op Aarde brengt, is hij de inspirator voor alle artistieke activiteiten. De ChamuŽl-energie zit in gebed, zang, dans, concerten waarvan men in vervoering raakt. Hij werkt samen met de Engelen van de Muziek.

 

HaniŽl

††

Hoewel hij overkomt als een bijzonder krachtige, sterke, koninklijke macht, heeft de energie van HaniŽl toch een zacht karakter. Zij verbindt het hogere bewustzijn met de aardse kracht. Daarnaast brengt zij ons in ons centrum en ontspant.

De belangrijkste kleurtrilling van HaniŽl is lichtblauw. Zijn energie is een soort Lichtstraal, een laserstraal die op ons schijnt. HaniŽl stimuleert en herinnert ons aan wie wij werkelijk zijn met al onze capaciteiten en geeft ons moed om dit in ons leventot uiting te brengen. Hij lost onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens op, zodat het ons lukt om de uitdaging en de omgeving te accepteren en ons voor de buitenwereld open te stellen. Hij biedt ook hulp bij het doorzien van illusies. Hij lost kleinerende gedachten en gedragspatronen op, laat ons zien waar we staan en wat onze volgende stap is en geeft ons de moed deze stap te zetten.

 

UriŽl

††

UriŽl is de meest aardse van de Aartsengelen. Hij is het meest verdicht en het sterkst verbonden met de Aarde. Op de brug tussen het Goddelijke en het Aardse vormt hij het bruggenhoofd naar de materie.

Zijn energie is krachtig, versterkend, stabiliserend, structurerend, ordenend, geeft energie en is toch rustig. Deze energie geeft vaart en krachtige doelbewustheid. Zijn kleur is purper/robijnrood. Zijn naam betekent Ďvuur van Godí, Ďlicht van Godí, Ďvlam van de Zoní, Ďlicht dat van God komtí en als hoeder van de orde en de materie onderwijst UriŽl het beheersen van de materiŽle wereld. Hij helpt ons om ons weer bij de Goddelijke Orde aan te sluiten en in overeenstemming hiermee te leven. Hij brengt ons in het hier en nu, brengt bewustheid in het dagelijkse leven en helpt om spiritualiteit in het alledaagse te beleven. Omdat ook geld een verschijningsvorm van het Goddelijke in de materie is laat hij zien hoe materie, rijkdom en spiritualiteit met elkaar op goede voet kunnen staan. Maar hij helpt ons ook te onthechten als we te zeer in de materie verstrikt zijn geraakt en te sterk gehecht aan geld en fysieke zaken.

UriŽl brengt, als de hoeder van het fysieke lichaam, Lichaam, Geest en Ziel in harmonie. Hij versterkt het vermogen om naar de wijsheid van het lichaam te luisteren en daardoor de structuren en verbindingen tussen het fijnstoffelijke en het grofstoffelijke lichaam te versterken. Hij geeft ook ondersteuning bij op genezing gerichte handelingen. UriŽl wijst tevens op alle gebieden waarin de materiŽle werkelijkheid niet overeenstemt met het Goddelijke Plan of ideaal. Onvervulde wensen komen met name naar voren wat betreft wonen, het lichaam, relaties, ruimte voor zichzelf en geld verdienen. Omdat hij de materiŽle werkelijkheid in harmonie brengt met het ideaal dat we voor ogen hebben, kan hij ook helpen bij het naar eigen ideaalbeeld vormen van het lichaam. Hij maakt duidelijk waarom het lichaam niet in orde is en hoe het dan wel moet zijn. In tegenstelling tot RaphaŽl die door middel van de Liefde geneest, is de manier van UriŽl het restructureren, her-vormen. UriŽl staat ook bekend als de Aartsengel voor Vrede en Toewijding. Hij lost de spanningen op tussen het plan en de status quo en brengt vrede tot stand tussen het heden en visioenen of menselijke verwachtingen. Wetenschappers kunnen zijn energie gebruiken om inzicht te krijgen in de wetmatigheden van de materie.

 

 

Ga (eventueel) terug naar het begin van de pagina

 

of naar:

 

Entree††††††††† HealingCentrum††††††† Ellen-Luciana††††††† Gastenboek††††††† Vrede

 

The Healing Touch††††††††† Reiki††††††††† Helen met Kristallen†††††††† Chakratherapie

 

Astrologie††††††††††† Meditatie††††††††††† Mantra zingen†††††††††† Zielen & Zielenkleuren

 

Consulten & Behandelingen†††††††† Cursussen†††††††† Workshops

 

 

†††††††††††††