Meditatie                                                                                                   

                           

                                                          

 

                                                                      

                                                 

     


                                                        

                                                               

                                                           

 

 

Leven is Geest en Geest is Leven

 

 

dat zichzelf op een bepaald niveau handhaaft.  Het is een reis in de ruimte vanuit het innerlijke  centrum  van het  bewustzijn van de gehele schepping.

We zijn het verleden, het heden en de toekomst. We zijn de Kinderen van het Licht, uitgezonden door het Licht,  om zowel het licht als de schemering en de duisternis van de uithoeken van de Schepping te ervaren. We zijn Zielen die voorbereid en opgeleid worden en kennis vergaren. Als de geest en de Ziel het grote levensplan ontdekken gaan wij er ook deel  van uitmaken en ontstaat er een nieuwe betrokkenheid tussen onszelf en God.

 

 

  Deze directe verbindingslijn is Meditatie,

de grote Levensgeest werkzaam in ons.

 

 

Wanneer we onze kennis en ons vertrouwen verdiepen ontstaat er een nieuwe sensitiviteit die het diepst van onze herinnering raakt, een nieuwe levenskracht in ons opwekt. We worden dan vrij om een nieuwe dimensie te verkennen en te ervaren waarin we onze kennis en krachten kunnen ontwikkelen, volop deel durven nemen aan de grote gebeurtenissen in het leven en in onszelf.

 

 

 

Mediteren

 

Elk mens heeft voor het tot zelfkennis komen dag en nacht vele helpers beschikbaar. Dat zijn hogere spirituele gidsen, engelen, meesters of hoe je ze maar noemen wil. Ze willen ons helpen de boodschappen en adviezen van ons Hogere Zelf te begrijpen en ons daaraan over te geven. Ze willen ons ook helpen om 'moeilijke opgaven' te volbrengen en ons troosten wanneer we dat nodig hebben. Maar dat kan alleen wanneer we ons voor hen openstellen en naar ze luisteren, wat wil zeggen 'hen ook echt willen horen en hun raad opvolgen'.

Luisteren is dus de belangrijkste voorwaarde om spirituele hulp te kunnen ontvangen. Het horen hoeft niet altijd het horen van een stem of stemmen te betekenen. Het kan ook bestaan uit een bepaalde gewaarwording, een gevoel of een beeld, een intuïtief weten. Luisteren is mediteren. Mediteren is luisteren.

 

Mediteren is niet slechts rustig en ont­spannen zijn. Mediteren gaat veel dieper. Het is naar binnen keren en tot stilte komen. Stilte die zich verspreidt tot in iedere porie van het lichaam. Alle aandacht is in de diepte van ons midden, waar ons denken zich heeft ver­enigd met het voelen. Mediteren is pas­sief waar­ne­men, open, schouwend, luiste­rend, zonder den­ken maar wakker in het hier en nu, waak­zaam.

Door medita­tie leren we ons concentre­ren en ons via ons lichaam ver­binden met ver­dere dimen­sies; we komen in aanraking met oerwet­ten en oerwaar­he­den. Meditatie maakt ons creatief, leert ons steeds meer onszelf te zien zoals we zijn en stimu­leert ons zo om aan onszelf te werken, zodat we geluk­kiger worden in en met ons­zelf en meer warmte en liefde, minder boos­heid en agressiviteit erva­ren. We komen echter pas tot werkelijk medi­teren via meditatieoefeningen, die ons helpen om onze duistere kanten te vullen met Licht en onze bronnen te openen, van waaruit de bewust­zijns­krachten gaan stro­men, en om de wegen te leren vinden die ons verlichting bren­gen.

 

 

 

Leren Mediteren

 

De meditatieoefeningen die in Isis Ma’at gedaan worden zijn vooral de geleide Meditatie, de geleide Chakrameditatie en de Dansmeditatie.

De geleide meditaties zijn bedoeld om te leren in overgave te luisteren naar de aanwijzingen van een stem en deze zonder verzet op te volgen, hoe onlogisch ze soms ook lijken (zoals vaak ook het geval is met de adviezen van onze gidsen en ons Hogere Zelf).

Bij de geleide Chakrameditatie gaat het tevens om bewustwording van de chakra's en tegelijkertijd de verbetering van hun conditie.

De Dansmeditatie is bedoeld om u over te leren geven aan ritme en klank en die op u te laten inwerken, te leren luisteren naar uw gevoel en de boodschappen van uw lichaam. Ze is tevens een Chakra-versterkende oefening.

Wanneer u zover bent te kunnen luisteren en u over te geven, kunt u via de meditatievorm waarbij u ademt vanuit uw Chi-centrum (onder de navel) en concentreert op het ritme van de ademhaling, in contact komen met uw Ziel en Hogere Zelf.

 

 

De Geleide Meditatie

 

 

Om te ervaren hoe een Geleide Meditatie op u kan uitwerken

wil ik u meenemen op een  Innerlijke Reis door de Chakra’s.

Helaas is het me (nog) niet gelukt dit hier via mijn stem te doen.

Daarom heb ik onderaan deze pagina simpelweg een korte reis

beschreven, die u in gedachten kunt proberen te ondernemen.

 

 


     

 


Zitmeditaties om uw innerlijk evenwicht te vinden

 

 

 

 

 

 

1. Ga in een gemakkelijke meditatiehouding zitten, ongeveer 10 tot 15 minuten. Zorg ervoor dat uw rug recht blijft. Een goede mantra om uw geest tot rust te brengen is: 'Wees stil en weet dat ik God (of Licht of Liefde) ben'. Houd uw aandacht bij de mantra. Als uw gedachten afdwalen roept u ze weer tot orde.

 

2. Een andere methode om uzelf te kalmeren is simpelweg tot tien tellen. Tel één bij het inademen, twee bij het uitademen, drie bij het inademen enzovoort tot tien. Het moeilijke hierbij is dat u elke keer dat u weg dwaalt en aan iets anders dan het tellen denkt terug moet gaan naar één en dus helemaal opnieuw beginnen! Deze vorm van meditatie drukt ons met de neus op 'hoe vluchtig onze geest is!' Er zijn maar weinig mensen die de tien in één keer halen.

Drink na elke meditatie een groot glas water.

 

 

 

 

Wenst u aan een workshop Meditatie deel te nemen?

 

Kijk dan ook op de pagina Workshops.

 

 

 

Ademen

 

 

 

 

Een bekende Yoga-uitdrukking is "Adem is Le­ven". Zonder ademha­ling zouden we ster­ven. Door een slechte ademhaling worden we ziek.

Het vermogen van ons lichaam om gezond te func­tio­neren wordt recht­streeks beïnvloed door de hoe­veelheid zuur­stof die door ons wordt opgeno­men. Deze hoe­veel­heid wordt bepaald door de hoeveel­heid lucht die met elke inademing in onze longen wordt gezogen. Een slechte ademha­ling veroor­zaakt een slechte energiedoor­stro­ming en een slech­te long­func­tie.

 

Hierdoor wordt het vermo­gen van ons li­chaam om effi­ciënt te func­ti­oneren gere­du­ceerd. Daarom moeten we er op letten dat we minstens een paar keer per dag goed ademen, dat wil zeggen onze volledige ademcapaciteit benutten. De natuurlijke manier om dat te doen wordt middenrifademhaling genoemd.

 

 

 

Ademhalingsoefening 1.

 

Plaats uw handen op uw buik (in de maagstreek) en controleer of ze omlaag of omhoog gaan bij het ademhalen. Wanneer de maag naar binnen valt bij het inademen gebruikt u uw borstspieren teveel, waardoor de longen niet efficiënt functioneren.

Probeer dan het volgende: 'adem geheel uit en probeer wanneer u weer inademt de lucht naar uw buik te sturen zodat uw handen omhoog komen. Adem langzaam, rustig en natuurlijk! Wanneer de buik helemaal vol is, vult u uw hele middenrif en longen, wacht dan even en maakt vervolgens de longen soepel weer leeg. Ontspan bij het uitademen de longen zodat ook spanningen uw lichaam kunnen verlaten'. Maak deze manier van ademen tot een gewoonte en probeer het in een systeem van 1 tot 7 tellen (seconden) te doen en wel als volgt: Adem in 7 tellen in, houd de adem 1 tel vast, adem in 7 tellen uit, blijf 1 tel 'leeg', adem in 7 tellen in, enzovoort.

 

 

 

Ademhalingsoefening 2.

 

Ga op uw rug liggen met de armen losjes langs het lichaam, de handpalmen naar boven, de voeten iets uit elkaar tot ze gemakkelijk liggen. Sluit uw ogen. Ontspan uw lichaam helemaal door uw aandacht achtereenvolgens op elk onderdeel ervan te richten. Adem ontspannen en natuurlijk.

Volg met aandacht uw adem en tel: één in, één uit, twee in, twee uit, en zo verder - vijf minuten lang. Als uw gedachten afdwalen, kom dan terug bij het tellen; wanneer u de tel kwijt bent, begin dan opnieuw bij één. Na een paar minuten de aandacht bij het tellen van de ademhaling te hebben gehouden, zult u voelen hoe uw geest en uw lichaam zich langzaam ontspannen.

 

 

 

   Energie laten stromen

 

 

'Energie laten stromen' is een methode om energie door ons gehele lichaam te laten circuleren: energie van de aarde vanuit de grond en kosmische energie vanuit de hemel.

Deze energie moet door onze ruggengraat omlaag en omhoog stromen en uit onze kruin weer wegtrekken. Hierdoor krijgen we een stevige basis vol kracht en neutraliteit.

 

 

 

Gronden

 

'Gronden' betekent dat we de energie van de aarde via onze benen naar ons eerste chakra (langs de ruggengraat, ter hoogte van ons stuitbeen) omhoog laten stromen en van daaruit weer terug naar de aarde. We zijn gegrond wanneer we in ons eerste chakra een gevoel van verbondenheid (als een boom) met het middelpunt van de aarde ervaren. We zijn volmaakt gegrond wanneer we deze verbondenheid met ons hele lichaam kunnen ervaren. Hierdoor voelen we ons krachtiger en worden we zelfverzekerder.

Adem bij deze oefening met het hele middenrif, vul de longen volledig bij de inademing en leeg ze weer volledig bij de uitademing.

 

 

 

Ontspanningsoefening

 

*Ga op uw rug liggen met de armen en handen naast uw lichaam en de benen ietwat gespreid en sluit uw ogen.

 

*Richt uw aandacht op uw voorhoofd en span de spieren van uw voorhoofd zo krachtig mogelijk. Houdt die spanning drie tellen vast 1...2...3 en laat los.

 

*Ga nu met uw aandacht naar uw lippen, span daarvan de spieren, drie tellen: 1...2...3 en...ontspan.

 

*Doe nu hetzelfde met uw kaken: 1...2...3 en ontspan.

 

*En met uw schouders... Span ze krachtig en houdt vast: 1...2...3 en ontspan ze weer.

 

*Nu zijn uw bovenarmen aan de beurt. Span ze: 1...2...3 en laat los.

 

*Span nu uw onderarmen. Span ze 1...2...3 en laat los.

 

*Breng uw aandacht naar uw vingers. Span ze krachtig 1...2...3 en laat los.

 

*Span nu uw rug, houdt de spanning vast 1...2...3 en ontspan.

 

*Doe dit ook met uw billen. Trek ze krachtig samen, houdt de spanning vast: 1...2...3 en laat los.

 

*Span nu uw benen. Span ze krachtig en houdt de spanning drie tellen vast: 1...2...3 en ontspan.

 

*Doe hetzelfde met uw voeten en tenen. Spannen: 1...2...3 en los.

 

*Ervaar even hoe uw lichaam nu voelt.

 

*Breng nu uw aandacht naar uw ademhaling en sla deze een poosje gade, zonder er invloed op te willen uitoefenen. Let alleen maar op hoe de adem komt en gaat, neem alle andere gedachten die nog in u opkomen even op en laat ze weer gaan.

Ontspan met elke ademhaling verder zodat u dieper wegzakt en een toestand van volledige rust bereikt.

 

 

 

  Oefening om u lekker in uw vel te voelen

 

Oefen dat niet u in- en uitademt, maar dat u zich door uw lichaam laat in- en uitademen.

Bij elke ademhaling krijgt u het gevoel dat u bij het inademen uw lichaam vult met leven gevende krachten en uw lichaam u inademt. Bij het uitademen trekt u zich uit uw lichaam terug en blijft u van uw lichaam gescheiden in uzelf tot de volgende inademing.

 

 

 

 

Visualiseren en imagineren

 

 

Veel mensen zijn vergeten hoe ze hun voorstellingsvermogen, dat als kind zoiets vanzelf sprekends was, moeten gebruiken. Misschien omdat er in de wereld van volwassenen zozeer de nadruk wordt gelegd op 'je bij de feiten houden'?

Als we ons vermogen om te visualiseren en imagineren verwaarloosd hebben zijn we waarschijnlijk ook een belangrijk deel van ons vermogen om problemen op te lossen en ons leven te creëren kwijtgeraakt. Daarom is het goed ons het visualiseren en imagineren opnieuw eigen te maken.

 

‘Visualiseren’ betekent: met het geestesoog waarnemen, innerlijk voorstellen, inbeelden.

 

‘Imagineren’ betekent: voorstellen, inbeelden, tot leven wekken, beschouwen, innerlijk voorstellen, innerlijk waarnemen, bedenken, creëren, vormgeven, verzinnen, conceptualiseren, dromen, dramatiseren, scheppen'.

 

 

 

Visualisatie oefeningen

 

 

De 'Roosimprovisatie'

 

 

Visualiseer een grote stralende Roos. Kijk enkele seconden (ca.10)naar deze roos en wis haar beeld weer uit door haar te laten exploderen.

Doe dit elke dag een paar minuten en creëer zoveel mogelijk Rozen van allerlei kleur, soort en vorm waarna u ze stuk voor stuk weer loslaat.

 

Sluit uw ogen en probeer een grote Rode Roos te visualiseren met alle details die u maar kunt bedenken: steel, bladeren, doornen, dauwdruppels, enzovoort.

Als dit te moeilijk is kunt u misschien een echte roos in de hand nemen of een foto ervan en deze bestuderen om er een duidelijke voorstelling van te krijgen.

 

                          


                  

 


Probeer dan later Rozen van allerlei soort en kleur en kijk hoe u zich deze kunt voorstellen. Probeer ook een roos te ruiken of stel u voor hoe het voelt om een blad ervan, de bloem of een doorn, aan te raken.

 

    

                                                                          

 

Probeert u zich nu één voor één alle kleuren voor te stellen die u maar bedenken kunt. U kunt ook een kleurenstraal kaart bestuderen en alle kleuren die daar op staan proberen te onthouden en visualiseren.

 

                                                                                                                                           

           

                                                

 

 

Innerlijke Reis door de Chakra’ s

 

 

Lees de onderstaande Reisbeschrijving aandachtig en neem alles goed in u op. Zorg er, wanneer u op reis gaat, voor dat u gemakkelijke loszittende en, zonodig, warme kleding (of sokken) aan hebt of een deken of sprei over u heen.

Een zacht muziekje op de achtergrond, kaarslicht en/of een ontspannend geurtje helpen meestal te ontspannen.

 

Zorg er ook voor dat u een poosje niet gestoord kunt worden door de bel, telefoon en/of andere mensen in huis. Het is overigens heel fijn om deze reis gezamenlijk te ondernemen en later de persoonlijke ervaringen met elkaar uit te wisselen.

 

U kunt eventueel de Reisbeschrijving vooraf in een verhaalvorm op een cassetteband inspreken zodat u er op uw gemak naar kunt luisteren.

U hebt er wel het meeste aan als u mijn Reisbeschrijving volgt en er niet uw eigen verhaal van maakt.

Een geleide meditatie die niet door uzelf bedacht is, is namelijk één van de allerbeste oefeningen in ‘overgave’ en ‘overgave’ de belangrijkste voorwaarde  om de boodschappen die van uw eigen Hogere Zelf oftewel Lichtengel tot u komen te kunnen ‘horen’.

 

Als u de behoefte voelt de ervaringen die u tijdens deze reis hebt opgedaan met me te delen, kunt u mij gerust bellen of mailen.

 

Telefoonnummer: 0595 – 441462

 

 

 

 

 

Begin met al uw spieren eerst een paar tellen te spannen en daarna te ontspannen, ook de spieren van uw gezicht, kaken, hals, vingers en tenen.

Doe dan uw ogen dicht, concentreer u op het ritme van uw ademhaling en ontspan u met elke uitademing dieper en dieper. Val niet in slaap maar breng de volgende reisbeschrijving in uw bewustzijn en volg de aanwijzingen op.

 

 

 

 

                      

 

 

Reisbeschrijving

 

De Reis begint en eindigt op een heel mooi weiland met

allerlei  bloemetjes  in prachtige kleuren tussen de grassprieten.

Stel u in gedachten voor dat u daar bent en vervolgens het volgende:

 

U staat  met blote voeten op het koele gras te genieten van het mooie weer en de omgeving. De zon schijnt stralend, vogeltjes  vliegen zingend af en aan en een zacht briesje strijkt door uw haren en langs uw wangen.

Na een poosje ziet u dat er een pad loopt tussen de bomen en u besluit een wandeling te gaan maken. Als u bij het pad bent aangekomen merkt u op dat het omhoog loopt: U staat voor de voet van een berg.

Boven u ziet u verschillende kleuren schitteren in het Zonlicht en nieuwsgierig daarnaar begint u het pad te volgen. U ontdekt dat de kleuren, de kleuren van bloementuinen zijn en nog nieuwsgieriger loopt u verder tot u bij de eerste tuin komt.

 

De eerste tuin is een Rode Tuin, vol prachtige rode bloemen in allerlei variaties. Terwijl u door de tuin loopt voelt u de energie van deze rode bloemen uw lichaam in gaan. Uw eerste chakra (Wortelchakra) vult zich er helemaal mee en begint te draaien. U ziet ook een enorme rode edelsteen, waarin de woorden gekerfd zijn:  “Ik besta!”. U leest ze hardop, laat de betekenis tot u doordringen en zegt tegen uzelf: “Ik besta!” en terwijl u dat doet voelt u…..dat u bestaat.

 

Dit gevoel houdt u vast totdat u bij de tweede tuin bent aangekomen, de Oranje Tuin. Hier gebeurt hetzelfde, maar nu is het uw tweede chakra (Heiligbeenchakra) dat zich vult en ligt er een oranje edelsteen met de inkerving: “Ik leef!”.

 

Dan gaat u naar de derde, de Gele Tuin, waar uw derde chakra (Zonnevlechtchakra) zich vult en in de gele edelsteen de woorden: “Ik voel!” gekerfd zijn.

 

In de vierde, Groene, Tuin vult uw Hartchakra zich en leest u op de groene steen: “Ik heb lief!”

Vanaf hier begint u zich lichter te voelen en hoe hoger u op de berg komt hoe lichter u wordt (zweverig).

 

In de vijfde, Blauwe Tuin vult uw vijfde chakra (Keelchakra) zich en staat er op de groene steen: “Ik communiceer!”

 

In de zesde, de Violette Tuin vult uw Voorhoofdchakra zich en staat er  op de violette steen: “Ik weet!”

 

En in de zevende, transparant Witte, Tuin vult uw Kroonchakra zich en staat er op de enorme Bergkristal: “Ik ben!’

 

Als u deze tuin weer verlaten hebt ziet  u boven op de berg een hele mooie tempel. Uw eigen tempel.

U zweeft er naartoe en gaat naar binnen. Daar ziet u prachtige gebrandschilderde ramen waardoor kosmische stralen in allerlei kleuren naar binnen schijnen.

U ziet ook een altaar waarop een gouden boek met zilveren bladzijden ligt.

U loopt er naartoe, slaat het boek open en leest met uw innerlijke ogen de boodschap die daar voor u persoonlijk geschreven staat. Kunt u deze niet direct lezen of begrijpt u hem niet meteen, dan kunt u een andere keer via de tuinen in de tempel terug komen en kijken of het dan allemaal duidelijker is. U doet nu een van de tempelramen open en neemt een kleurstralen douche die u reinigt en zuivert en nieuwe energie geeft. Ook kunt u er, zo u dat wilt, andere mensen onder plaatsen.

 

Dan verlaat u de tempel en gaat weer, via de tuinen, naar het grasveld terug.

Bij de witte tuin voelt u dat uw Kroonchakra weer begint te draaien, bij de violette tuin dat uw Voorhoofdchakra weer begint te draaien, bij de blauwe tuin gebeurt dat met uw Keelchakra, bij de groene tuin met uw Hartchakra, bij de gele tuin met uw Zonnevlechtchakra, bij de oranje tuin met uw Heiligbeenchakra en bij de rode tuin met uw Wortelchakra. Bij de laatste merkt u dat u weer helemaal geaard bent, stevig met beide voeten op de grond staat en u totaal anders voelt dan toen u de wandeling begon.

 

U loopt terug naar het weiland en voelt u zorgeloos, vol levensvreugde, vol kracht, vol liefde en voel zelf maar wat nog meer.

 

Blijf nog even liggen of zitten voordat u uw dagelijkse leven weer oppakt en weet dat u altijd deze reis weer kunt maken, in uw levensboek lezen en een douche nemen van de kosmische kleurenstralen.

 

 

 

 

Ga (eventueel)terug naar het begin van de pagina

 

 of naar:

 

 

Entree          HealingCentrum          Ellen-Luciana        Gastenboek        Vrede

 

 

The Healing Touch         Reiki         Helen met Engelen         Helen met Kristallen

 

 

Chakratherapie         Astrologie          Mantra zingen          Zielen & Zielenkleuren

 

 

Consulten & Behandelingen     Cursussen      Workshops