Vrede
 

 

 

 

 


      

 

                            

 

 

 

Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog!

 

Vrede

 

Vrede is Licht

Vrede is Liefde

Vrede is Wijsheid

Vrede is Mededogen

Vrede is Kracht

Vrede is Stilte

Vrede ben ik

Vrede ben jij

Vrede zijn zij

Vrede zijn wij

 Vrede is (in) Al wat Is!

 

 

 

       

 

 

 

Hieronder volgt belangrijke informatie met betrekking tot de grote veranderingen

die zich momenteel op de Aarde en in ons persoonlijke leven voltrekken met het doel het weer in harmonie komen van de mensheid  met de natuurlijke cycli die Moeder Aarde ervaart te completeren en Vrede te bewerkstelligen.

 

 

 

 

 

Momenteel maakt het leven een kwantumsprong in zijn ontwikkeling, waarin de  mens wordt opgeroepen om de weg van inwijding te gaan en te leren op alle niveaus te leven en werken vanuit de in ons aanwezige Bron van Leven, vanuit de Schepper in ons. Het Aquariustijdperk waarin we nu leven is volledig gericht op het door de mens openbaren van de Geest Gods in de materie, wat mogelijk is door de reeds begonnen ontsluiting van zijn dertienvoudig kosmisch bewustzijn waarin de Goddelijke gelijkenis werkzaam is gemaakt. De mens gaat nu verder als 'de kosmische mens' en leven volgens de wetten van Liefde en Eenheid die hun oorsprong vinden in het hogere zijn van de schepping, terwijl de werkzaamheid van de wetten van oorzaak en gevolg (verbonden aan het lagere zijn) uit het leven verdwijnen.

De kracht van de evolutie is niet meer gebaseerd op de neerwaartse kracht van het leven ‘de kracht die de stof inbrengt en vormgeeft’ waarbij de daad- en vormkracht van de mens gestimuleerd werd (involutie), maar op ‘het hart van de mens’, waarbij zijn bewustzijn en de daarbij behorende kracht van zijn geest worden gestimuleerd. De involutie is  volledig beëindigd en de mens is begonnen aan de evolutie van zijn geest/bewustzijn waarbij hij de wordingsprocessen in de vormgegeven materie mag laten integreren.  Dit gebeuren dat enkele jaren geleden met kleine stapjes op gang is gekomen zal nu met grote sprongen vooruitgaan, gepaard gaande met grote veranderingen op een of meer van de menselijke bestaansniveaus (fysiek/materieel, emotioneel, mentaal/psychisch, spiritueel) en met ‘stroomstoringen' die soms best wel heel problematisch zouden kunnen zijn.

De energieën die in deze tijd naar de Aarde komen worden geleidelijk aan sterker dan ooit, waardoor alles zich steeds sneller zal ontwikkelen.

 

Steve Rother:

De afgelopen drie jaar is de maand mei telkens een cruciaal punt voor energieverandering geweest. Half mei 2002 viel de verandering samen met een uitstoot van Kristalenergie door onze zon wat ons een machtige tijd van versterkt scheppingsvermogen verschaft, speciaal als we onze intenties verenigen. In feite ziet het er naar uit dat deze verandering ons de gelegenheid geeft om ons licht werkelijk te laten schijnen.  

 

 

De Harmonische Concordantie 2003

 

In de nacht van 8 op 9 november jongstleden vond een heel bijzonder gebeuren plaats dat de Harmonische Concordantie (overeenstemming) wordt genoemd. Een fenomeen dat zich slechts éénmaal in de zesduizend jaar voordoet.

Tijdens dit gebeuren was er astrologisch en galactisch van alles tegelijk aan de hand…een samenkomst van vele synchroniciteiten, wat een belofte van hoop, vreugde, eenheid en transformatie met zich meebracht.

De kracht van het Harmonische Concordantiemoment stond in het middelpunt van een groot aantal in één punt samenkomende tijdlijnen.

De Harmonische Concordantie verenigde een groot aantal mensen overal ter wereld op hetzelfde moment in gebed of meditatie met een gerichte intentie voor het hogere spirituele doel, namelijk ‘de Ascensie van Moeder Aarde en haar ontwaakte bewoners’.

Vrijwel tegelijkertijd vonden een Volle maan en een zeer krachtige Maansverduistering plaats waarbij de Zon, de Aarde en de Maan een lijn vormden. en wel zodanig dat de schaduw van onze planeet Aarde het licht van onze Zon op onze Maan verduisterde. Bij de volle Maan stond de Aarde precies tussen de Zon en de Maan in en werd door deze, tezamen met de planeten Cheiron, Saturnus, Mars en Jupiter een perfecte Davidster (zes puntige ster) gevormd.

Astrologisch heet dit dat ze allemaal sextiel (60 graden afstand van elkaar) stonden,  wat een zeer harmonische energie naar de Aarde deed neerdalen. De Healingplaneet Cheiron nam een heel belangrijke plek in en stond midden in Steenbok exact tegenover Saturnus (= de planeet van Steenbok) in Kreeft. Deze oppositielijn liep precies over de Ascendant – Descendant as! Saturnus stond precies op de plek van de Ascendant, dus op het punt waar die dag de Zon opkwam. Op dat zelfde moment stond ook de ster Sirius (de ster van Isis) op dat zelfde punt.

Sirius, de broederster van onze ster ‘de Zon’ zal vanaf dat moment over precies 260 dagen op de aanstaande Nieuwjaarsdag van de 13 Manenkalender met de Zon conjunct staan, wat opnieuw een bekrachtiging en een helend effect van de energie van het komende jaar 2004 zal betekenen.

De Davidster kan op soortgelijke wijze worden geïnterpreteerd als de Ster van Bethlehem, de ster die 2000 jaar geleden de geboorte van Jezus Christus aankondigde en een heel nieuw tijdperk voor de Aarde en de mensheid inluidde. Hij vertegenwoordigt namelijk de boodschapper van de ‘geboorte’ van de Universele Christus, de Christus van het Aquariustijdperk die Kerstmis 1999 als Wereldleider werd geïnaugureerd.

 

Tijdens de geboorte van de Davidster gingen verschillende hemelpoorten en een blijvende kosmische poort tegelijk open en bereikte daardoor een enorme dosis heel bijzondere en uitermate krachtige (Kristal)energie onze planeet Aarde, die een verhoogde trilling van ons bewustzijn teweeg zal brengen. Een trilling die de mensheid nog nooit eerder heeft gekend. Tegelijkertijd gingen hier vele portalen (openingen door tijd en ruimte die in feite alle dimensies met elkaar verbinden) -die de gelegenheid voor de Kristalenergie om onze wereld volledig binnen te komen creëren- open, waardoor haar energieveld grote magnetische veranderingen onderging en de magnetische structuur waarin we leven zich langzamerhand fundamenteel zal wijzigen. Het magnetische netwerk zal  samensmelten met de kristallijnen netwerken van de Aarde……..en ook ons fysieke wezen zal (net als elektrische apparatuur) een soort ‘herbedradingsproces’  ervaren.

 

De constellatie van de Harmonische Concordantie ziet eruit als een multidimensionale mandala in heilige geometrie en biedt een verscheidenheid aan waarschuwingen via symbolen die in veel verschillende geloofssystemen veelbetekenend zijn. Het bevat bijvoorbeeld een tweedimensionale voorstelling van een achtpuntige ster die de Merkaba wordt genoemd, het symbool dat het Lichtlichaam vertegenwoordigt, zoals dat door hen die op dit niveau kunnen waarnemen, wordt gezien. Beoefenaars van de Merkabameditatie visualiseren in wezen het voortrollen van hun lichtlichaam door de tijd, van het ene huidige moment naar het andere. Deze oefening stelt hen in staat in een eeuwig volmaakt heden te blijven, terwijl ze leren hoe ze moeten werken met nieuwe energetische begrippen van tijd.

 

 

 

John Mirehiel

 

De Concordantieboodschap is een open uitnodiging om te spelen in het veld van de tijdelijke dimensie. De grote belofte van dit Harmonische Concordantiemoment is dat zijn potentieel elk moment kan worden vastgesteld.

Kwantumfysici spreken van “nonlocal” werkelijkheid, die het fundamenteel structurele “veld” omvat dat alle leven ondersteunt en gaande houdt. In deze werkelijkheid bestaan tijd en ruimte niet. Dit is de plaats van waaruit we in staat zijn de Universele Volmaaktheid te zien in Al Wat is; en het is vanuit deze gunstige posities dat we juist nu door de Concordantieparadox kunnen stappen in een Goddelijke staat van bestaan. Spirit zal altijd reageren op elk individu dat omhoog reikt. Dat is de symboliek die verbonden is met de in elkaar grijpende hoeken van het Davidsterpatroon. Het is daarom de grote paradox van het Concordantiemoment dat het voor wie met het ervaren ervan tot 8 of 9 november 2003 heeft gewacht heel goed mogelijk is dat het volledig is gemist!

 

 

Patricia Diane Cota-Robles

 

De Spirituele Hiërarchie heeft bekend gemaakt dat 2003 het jaar is voor de wereldwijde verandering in bewustzijn die we al 50 jaar verwachten. Er zal een Galactische constellatie zijn die een multidimensionaal portaal van Goddelijk Bewustzijn zal openen in het Hart en de Geest van de alwetende, almachtige, alomtegenwoordige Kosmische IK BEN Al Wat is.

Gedurende dat zeldzame moment zal de Kosmische IK BEN de Aarde overstromen met ongekende frequenties van Goddelijk Bewustzijn en elke man, vrouw en elk kind een kwantumsprong laten maken in het herinneren van de Eenheid van Al het leven.

 

Die zeldzame Galactische constellatie heeft zich voorgedaan in de nacht 8/9 november 2003. Er stonden een Davidster en andere complexe formaties aan de Hemel gedurende een Maansverduistering op 16 graden Schorpioen.).

 

 

Steve Rother

 

De portalen op Aarde zullen na de eclips in de nacht van 8/9 november gestager in omvang en aantal toenemen en sommige reeds bestaande zullen veranderen of zich verplaatsen. Hierdoor zullen mensen per ongeluk door ze heen kunnen vallen en  bijvoorbeeld tot de ontdekking komen dat ze 40 km verder op een weg zijn dan ze dachten. Dit fenomeen is reeds heel gewoon geworden onder degenen die op vibratiegebied voorop lopen. 

De verplaatsing van de portalen kan ook grote verwarring veroorzaken bij sommige trekkende dieren aangezien ze in wisselwerking staan met de magnetische velden waaraan zij hun richtingsgevoel ontlenen. Ook de verwarring van sommige walvissen de afgelopen jaren is grotendeels hieraan te wijten.

Bij de mens zal de neus  zich aan de hogere evolutie aanpassen door een verhoogde reukzin te ontwikkelen. Zo zal ze via geuren de portalen kunnen onderscheiden. 

Wat nu op Aarde aan de gang is, is het grootste potentieel van God dat zich van zichzelf bewust wordt. Er zullen nu geregeld meer portalen opengaan  en we zullen wennen aan de nieuwe eigenschappen van het leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Net zoals de Kristalenergie voor mensen een omgeving kan creëren om in hogere energie te leven en de ascensiestatus te bereiken, zo zullen de portalen met de Aarde werken om haar te helpen diezelfde hogere status te bereiken. En net zoals de Kristalkinderen zich moeten aanpassen aan elektriciteit, moeten wij ons aanpassen aan de nieuwe Kristalenergie.

 

Dit is voor ons allemaal ook een tijd om portalen te openen wanneer we de oproep daartoe horen. Met behulp van ceremonies en intentie zal dat heel gemakkelijk gaan omdat de Aarde ons verstaat wanneer we tot haar spreken en op onze acties wacht. Als de portalen doorgaan met in aantal en omvang toe te nemen zullen zij uiteindelijk een kritieke massa bereiken en de Aarde omsluiten. Dan zal de Aarde zelf een portaal zijn dat door alle dimensionale werkelijkheden gaat en de energetische verschuiving die nu aan de gang is beëindigd zijn.

 

 

Om de overgang te versoepelen worden we door de engelen geadviseerd ons te verbinden met onze oorspronkelijke spirituele familie en ons te her-inneren waartoe we werkelijk in staat zijn.

Ze benadrukken dat onze eerste manifestatie van kracht ligt in het maken van eigen keuzen en in het kiezen van alleen dat wat harmonieert met de gedachten en ideeën die in ons hoofd en hart zijn.

Ze adviseren ons er vertrouwd mee raken de energie in ons innerlijk te voelen en alleen die gedachten en gevoelens te kiezen die weerklank vinden in ons eigen hart en de rest zonder oordeel los te laten.....de kunst van het onderscheiden te leren.

Ze geven aan dat we onze oorspronkelijke familie zullen  vinden onder de mensen die gelijkgestemd met ons zijn....die speciale mensen die we herkennen op het moment dat we contact met ze maken. Ze adviseren ons die mensen te zoeken, ons met hen te verbinden, ze in ons hart te sluiten, hen te helpen en toe te staan ook ons te helpen. Dit zal de aanpassing veel gemakkelijker maken!

Ze adviseren ons ook om alert te zijn! Er zullen namelijk  allerlei wezens en mensen geruisloos onze werkelijkheid zullen binnenkomen en ons hulp aanbieden bij onze evolutionaire vooruitgang. Sommige daarvan zullen ware meesters en van zeer grote waarde voor onze wereld zijn, maar sommige bedriegers die ons door zich bijvoorbeeld voor te doen als op hoog spiritueel niveau staand en alle antwoorden hebbend, uit onze eigen kracht zullen proberen te halen.

 

 

Steve Rother ontvangt, via channeling, regelmatig belangrijke boodschappen

voor de mens

van een aantal Engelen die zich tezamen  ‘De GROEP’ noemen.

Heeft u interesse? Breng dan een bezoek aan Steve en zijn vrouw Barbara.

 

op http://www.lichtwerker.com/

 

 

Steve:

 

Laat mij de Groep aan u voorstellen

Toen ik begon met het channelen van De Groep geloofde ik niet dat ik aan het channelen was omdat het zo'n natuurlijk proces was. Het was alsof ze in mijn eigen stem tot mij spraken, toch was ik me ervan bewust dat het er meer dan één waren.

Vanaf het eerste begin dat de Groep informatie begon door te geven hebben zij gezwegen over hun herkomst. Toen ik begon met channelen waarschuwden mensen me er zeker van te zijn wie de informatie doorgaf. Zou de bron zich niet willen identificeren, dan zou dat een indicatie zijn dat ze van de donkere kant kwamen. Daarom stelde ik prompt drie vragen: "Wie zijn jullie? Hoe heten jullie? En waar komen jullie vandaan?"

Zij kwamen direct terug met een antwoord en dat luidde als volgt: "Je hebt drie vragen gesteld en we zullen je drie antwoorden geven: dat gaat je niets aan, dat gaat je niets aan en dat gaat je niets aan." Daarna hoorde ik de vriendelijke, liefdevolle lach waarvan ik zoveel ben gaan houden.

Op dat moment was ik met stomheid geslagen en met het gekregen advies in mijn gedachten vertelde ik deze entiteiten dat ik hen niet kon channelen wanneer ze zich niet wilden identificeren. In antwoord daarop vertelden ze me iets dat ik nooit zal vergeten. Zij zeiden: "We respecteren je keuze" en met die verklaring waren ze weg. Na twee dagen rondgelopen te hebben met een gat op de plek waar mijn hart normaal zit, ging ik naar ze terug en vroeg ze het contact te herstellen.

Het moment waarop ik dat vroeg waren zij er, en voelde ik me weer compleet. Ik aarzelde nog wat maar vroeg hen waarom ze me niet wilde vertellen wie ze waren. Het antwoord was:

"We willen dat de berichten je hart raken door de boodschap

 van Liefde en niet omdat er een naamkaartje aanhangt."

Dit is onderscheidingsvermogen en het is het eerste gereedschap dat je nodig hebt in de nieuwe energie." Daarna gaven ze me een aanwijzing voor het gebruik van dit gereedschap. Zij zeiden: "Wanneer de boodschap je hart raakt dan is die boodschap voor jou bedoeld. Wanneer dat niet het geval is, laat de boodschap dan los zonder oordeel, want dan was die gewoon bestemd voor iemand anders."

Onderscheidingsvermogen is een gereedschap dat zij ons vragen te gebruiken in alle gebieden van ons leven, van wie we toelaten in ons energieveld tot wat we bekijken op de televisie. Voor hen is dit zo belangrijk dat zij deze les vormgeven door hun eigen anonimiteit.

In feite was ik al enkele maanden met de berichten bezig toen ik een keer terloops refereerde aan "de Groep entiteiten vlak boven mijn schouder". Dat was de eerste keer dat ik hen "De Groep" noemde. Tot mijn verbazing vonden ze dat mooi omdat het nu niet bepaald veel mystiek in zich had.

De Groep biedt informatie aan voor zelfbekrachtiging en technieken om die krachten die al in jou zitten te doen ontwaken. Zij zijn hier om degene die kiezen om in hun vreugde te stappen en hun versie van Hemel hier op aarde te creëren te helpen. Zij houden ervan om te lachen en ik help ze aan veel gelegenheden om dat te doen!

Een hele tijd later, tijdens een channeling aan de Verenigde Naties in Wenen, vertelden zij te behoren tot de familie van Michaël en dat zij afkomstig zijn uit het Engelenrijk. Verder dat zij uit 9 entiteiten bestaat en dat zij mij als één daarvan beschouwen. Ieder heeft een specifieke taak en expertise in de Groep en de mijne is om de boodschap te vertalen naar het menselijke hart.

 Steve Rother

                           Behandel elkaar met respect,

                                                                   zorg voor elkaar

                                         en speel goed

 …samen…

 

  ....de Groep…

 

 

     

                   

  

  Vrede

                    

 

 

 

James Twyman

 

 is een man die ik uitermate bewonder.

 

Hij is een internationaal bekend schrijver en Vredestroubadour, die niet alleen miljoenen mensen in gebed samen weet te brengen om wereldcrises positief te beïnvloeden en tot Vredesactiviteiten te inspireren, maar ook persoonlijk wereldleiders bezoekt om deze zijn inzichten omtrent Vrede aan te bieden.

James is ervan overtuigd dat we, als we de hogere idealen nastreven als Lief te hebben en ons bewust te worden dat we Heel en Verlicht zijn, ‘wonderen’ zullen ervaren en ons realiseren dat we veel krachtiger zijn dan we onszelf totnogtoe ooit hebben toegestaan te denken.

Hij ziet deze idealen niet als doelen, maar als producten van een hoger doel…als het resultaat van het toepassen van de kracht  van de LIEFDE!

Volgens hem ervaren we onszelf en de wereld vanuit beperkte en beperkende gedachtenpatronen, waardoor we de Goddelijke Kracht die in ons is niet zien of onderschatten en daardoor niet of nauwelijks gebruiken. Via cursussen helpt hij een ieder die dat wenst zich van deze kracht bewust(ter) te worden en te leren toepassen.

 

Hij zegt dat de grondslag van zijn Vredeswerk ligt in de gebeden voor Vrede van de 12 grootste religies in de wereld. Op 28 oktober 1986 kwamen de leiders van deze religies samen in Assisi te Italië, het thuis van Sint Franciscus, om hem hun  traditionele gebeden voor Vrede aan te bieden.

In 1994 zette James deze gebeden in minder dan twee uur op muziek en voerde ze voor tienduizenden mensen uit.

Hij bracht zijn ‘Vredesconcert’ ten gehore in Irak, Noord Ierland, Bosnië, Kroatië, Zuid Afrika, Mexico en Servië.

 

“Het was alsof de muziek er al was, zegt hij, zwevend in de ruimte en wachtend tot  iemand haar zou opvangen. Ik begon het Hindu gebed voor Vrede te lezen en hoorde  de muziek, waarvan ik eerst dacht dat zij van de kamer naast me afkomstig was. Ik pakte mijn gitaar en begon wat te spelen. Geen van de gebeden kostte meer dan 10 minuten om op muziek te zetten en ik realiseerde mij dat ik een verbazingwekkend geschenk ontvangen had dat ik  zou delen met de wereld.”

 

Daar zijn spirituele missie leidde tot een brede variëteit van andere avonturen en vredesprojecten, heeft hij nog steeds het gevoel dat de Vredesgebeden daartoe een unieke gelegenheid bieden.

“Ze tonen ons een van de manieren waarop we gelijk zijn en helpen ons verder te kijken dan waarin we van elkaar lijken te verschillen en alleen lijken te zijn.”

 

 

James vertelt in zijn boeken over de wonderlijke avonturen die hij beleefd heeft tijdens  zijn verschillende reizen. Hij communiceert met Helderziende Kinderen en geeft via Internet en boeken hun boodschappen aan de wereld door.

 

Heb je interesse in wat James en de kinderen te vertellen hebben?  

 

Ga dan naar: http://www.emissaryoflight.com/

 

 

 

Mijn Gebed

Dank U dat ik Liefde en Licht, Wijsheid,

Mededogen, Vrede en Vreugde mag zijn en uitstralen.

Dank U dat ik mijn talenten mag inzetten voor Vrede en voor

het helpen helen van alles wat is op deze prachtige planeet.

Dank U  voor  de Inspiratie, Inzet en Kracht om dat te doen.

Dank U voor alle zegeningen die U mij dagelijks schenkt.

Dank U dat ik deze in Liefde mag ontvangen en delen.

Dank U! 

Ellen-Luciana

Ga (eventueel) terug naar het begin van de pagina

 

of naar:

 

Entree        HealingCentrum        Ellen-Luciana       Gastenboek        Reiki

 

The Healing Touch    Helen met Engelen     Helen met Kristallen     Meditatie

 

Chakratherapie        Astrologie       Mantra zingen        Zielen & Zielenkleuren

 

Consulten & Behandelingen     Cursussen         Workshops      Mail

 

Bezoek ook de Website van Hans Rietveld

 

 http://www.spiritueelmagazineonline.com/