Zielenkleuren Zielen ††††††† ††††††††††††††††

& †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†† †††††††††

 

 

De Lichtgebieden der Schepping

 

 

††

De ziel

 

De Ziel is dat deel van de mens dat zijn oorsprong heeft in de LevensBron en daarmee eeuwig verbonden is.

De LevensBron is het ENE, waaruit alles wat leeft voortkomt en naar terugkeert. Het ENE dat boven alles staat, boven de dualiteit, boven ons bevattings- en voorstellingsvermogen.

Om op onze planeet AARDE te kunnen leven en handelen heeft de Ziel een 'kostuum' nodig. Dat kostuum is ons lichaam en dit lichaam is tevens het voertuig van onze persoonlijkheid.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

††† †††††††††††††††††††††††††

 

 

 

De Ziel is ons Innerlijke Zelf, ons Ware Zelf oftewel Hoger Bewustzijn (niet hetzelfde als Hogere Zelf) vol leeftijdloze wijsheid, dat naar verdere evolutie streeft door middel van het voertuig van de persoonlijkheid. Dat streeft naar evenwicht en voltooiing van de aardse ervaring om vrijelijk op te kunnen gaan in het Hoger Zijn (onze Goddelijke Natuur of Geest).

Onze Ziel is de grote kracht of (blauwe) Vlam die in ons woont en straalt als de Zon. Hij is een onveranderlijk bewustzijn met een eigen individualiteit of identiteit, die bij de overgang van het ene leven naar het andere intact blijft.

In elk ander leven neemt de Ziel een andere persoonlijkheid met een ander subjectief bewustzijn (= datgene waarvan we ons bewust zijn) aan. Elke persoonlijkheid die de Ziel in de afzonderlijke levens manifesteert bezit een Ego, dat als een richtend werktuig dient voor het scheppen van iemands zelfbeeld. Elke persoonlijkheid bezit een intrinsieke aard, d.w.z. een gerichtheid die het leven op een unieke wijze ervaart. Elke door de Ziel gemanifesteerde persoonlijkheid staat in direct verband met de evolutionaire doelstellingen, evolutionaire intentie, van de Ziel. Elke Ziel mag, via de persoonlijkheid, op specifieke manieren het leven ervaren teneinde te groeien en zich te ontwikkelen.

Elke geschapen persoonlijkheid is rechtstreeks gekoppeld aan de evolutionaire en karmische geschiedenis van de Ziel in het verleden. Bij onze geboorte zijn we dus geen onbeschreven blad. We treden elk leven tegemoet met onze ingebouwde vaardigheden en vermogens, die voor het grootste deel niet enkel het resultaat zijn van overerving.

Wanneer de Ziel incarneert heeft hij zowel het Hogere Zijn (Geest) als de persoonlijkheid (materie) in zich.

 

We zijn allemaal dus Hoger Zijn en tegelijkertijd ook stoffelijke persoonlijkheid (materie, menselijke natuur of ego). De bedoeling van ons leven op Aarde is, dat we door groei en ontwikkeling en het vervullen van onze levensopgaven het trillingsniveau van onze Ziel verhogen om uiteindelijk een bepaalde hereniging en vereniging van beide te realiseren.

De menselijke persoonlijkheid is een spiegel van het Hogere Zijn, waarin echter de materie de grootste rol speelt opdat de mens uiteindelijk geest in de materie zal kunnen brengen.

Ons ego is geen duisternis of kwaad. Het is ons enige instrument om geest in de materie te kunnen brengen. We moeten slechts leren het met het Hogere Zelf te verbinden.

 

De Ziel kan worden gezien als een Goddelijk geÔnspireerde computer, die zijn eigen existenties en de levensduur daarvan programmeert. Elk van de verschillende persoonlijkheden die hij programmeert is op maat gesneden om in zeer specifieke omgevingen te voldoen.

Zij bezit vrijheid, maar dient zich wel te houden aan de context van het door de computer geprogrammeerde bestaan. In de persoonlijkheid rust evenwel de gecondenseerde kennis die in de computer als een geheel aanwezig is.

 

Elke persoonlijkheid heeft het vermogen in zich niet alleen een bepaald type bestaan in de omgeving op te bouwen (b.v. de fysieke werkelijkheid), maar ook om creatief de wezenlijke kwaliteit van het eigen bewustzijn te verhogen en door dat te doen haar weg door het gespecificeerde systeem te zoeken en zo de grenzen van de werkelijkheid zoals ze die kent te verleggen.

Hoe fijner en harmonieuzer de trilling van onze Ziel wordt, hoe meer zij in ons kan doorwerken, waardoor onze intuÔtie steeds sterker wordt, onze impulsen zuiverder worden en sterkere krachten tot onze beschikking komen om de wet van oorzaak en gevolg te ontstijgen.

 

Wanneer iemands persoonlijkheid de energie van zijn Ziel ten volle en harmonisch heeft opgenomen zal de betreffende persoon harmoniŽren met de leiding van het Hogere Zelf en in een verlichte staat van Zijn functioneren. Zijn lichaam en zijn persoonlijkheid bereiken dan een ontwikkelingsgraad die buiten de wet van gewoon karma valt.

Hoe grover en lager het trillingsniveau van zijn Ziel is, des te meer leeft de mens het leven van de behoeften van het lichaam en de persoonlijkheid, wordt hij door de problemen van het dagelijkse leven in beslag genomen en ontmoet hij op de inwijdingsweg die ons leven is, van alles dat hem als het ware in zijn persoonlijkheid zo groot maakt, dat hij zijn Hogere Zijn niet meer kan herkennen en er niet meer bewust van is.

Daar onze persoonlijkheid steeds de overhand wil hebben lijkt het leven op een strijd tussen licht en duisternis. Door het lijden dat dit met zich meebrengt komen we dan uiteindelijk tot bewuste inzichten waardoor we die vereniging tot stand kunnen brengen.

Dit betekent dat we ons een grote mate van inspanning, durf, moed, vertrouwen, levensvreugde en inzicht moeten verwerven om erachter te komen dat wij dit Hoger Zijn, dit Goddelijk aspect zijn.

 

††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Elk mens is tot een bepaalde graad bewust, die in overeenstemming is met de weerstandskracht van zijn zenuwen en lichaam. Onze zenuwen zijn steeds op onze eigen trillingen ingesteld, hun weerstandsvermogen is aan onze eigen levensstroom aangepast.

Wanneer iemand in hogere mate bewust wordt stuurt hij automatisch hogere, sterkere en dieper doordringende krachten in het lichaam en moet hij in dezelfde mate ook de weerstanden van zijn zenuwen en lichaam opvoeren.

De allerhoogste, de Goddelijke scheppende graad in zich bewust te maken en parallel daaraan de weerstand van de zenuwen tot de allerhoogste graad op te voeren, zodanig dat men deze Goddelijke toestand zonder schade in het lichaam kan verdragen, dat is wat Inwijding wordt genoemd. Het brengt Alwetendheid en Almacht met zich mee.

De Goddelijke scheppende kracht moet eerst in haar lichamelijke openbaring beheerst worden, alvorens zij binnen in ons op het geestelijk vlak bewust gemaakt kan worden.

 

In de Ziel bestaan twee naast elkaar levende verlangens. Het ene verlangen gaat uit naar een afgescheiden bestaan (naar de afscheiding van datgene wat hem geschapen heeft of waaruit hij voortgekomen is). Het andere verlangen is terug te keren naar de Bron van schepping. Verlangen is de doorslaggevende kracht die de werkelijkheid van ieder mens dicteert en de wisselwerking tussen deze twee tegengestelde verlangens ligt ten grondslag aan het voltrekken van de persoonlijke en collectieve ontwikkeling.

De wederkerige inwerking van deze dualistisch naast elkaar bestaande verlangens bepaalt waaraan we behoefte denken te hebben. Het laatste bepaalt de keuzen die we maken. De keuzen die we maken bepalen vervolgens wat we ondernemen. De inspanningen die we leveren bepalen ten slotte de werkelijkheid die we ervaren. Acties leiden tot reacties die weer tot andere acties leiden. Dit is het proces dat aan de basis ligt van wat 'karma' wordt genoemd: ĎWe oogsten wat we zaaiení.

Het verlangen van onze Ziel om naar de Bron terug te keren is het sterkst van de twee verlangens. Tegelijkertijd verklaart het bestaan van de twee verlangens het verschijnsel van onze 'vrije wil' of vrije keuze en het feit dat we beslissingen kunnen nemen. We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze eigen evolutie, voor ons karma en onze belevingen van de werkelijkheid waaraan we deel hebben.

 

Ons verlangen naar (af)scheiding kan resulteren in een poging om het verleden voort te zetten, terwijl het verlangen naar de Bron terug te keren juist op de toekomst gericht is.

De spanning of het conflict dat ontstaat wanneer er een onbewuste weerstand tegen verandering is, laat zich op elk moment van ons leven voelen.

Aangezien onze Ziel en niet onze gemanifesteerde persoonlijkheid de bepalende kracht achter ons leven is zullen onze levenslessen, gezien de evolutionaire noodzaak, hoe dan ook in een of andere vorm op ons pad komen.

Onze Ziel weet precies wat we nodig hebben en welke weg we moeten gaan.

Als we ons hiervan bewust zijn en van onze Ziele-intentie voor dit leven, kunnen we onze lessen koesteren door eraan mee te werken of ons er in elk geval niet tegen te verzetten.

 

Toeval, samenloop van omstandigheden, pech of geluk, Gods wil, het lot enzovoorts bestaan niet. Alles wat er gebeurt of juist niet gebeurt in ons leven, elke situatie waarin wij terecht komen is bedoeld om ons iets te leren, ons iets duidelijk te maken. Het Goddelijke in en om ons heen wil ons, omdat het ons rijp acht voor een stukje lering, een stukje inzicht, iets vertellen over ons leven en beleven, op welk niveau dan ook.

We mogen steeds een stapje maken in de richting van bewustwording en daardoor naar het oplossen van onverwerkte zaken uit voorgaande incarnaties, opdat vernieuwing en groei kunnen ontstaan totdat we uiteindelijk in staat zijn de vanuit onze LevensBron constant stromende impuls van Licht en Liefde onbelemmerd te ontvangen en te verwerken in ons leven en beleven. Het is onze eigen Ziel die ons iets wil laten leren en verwerken.

Elke Ziel kent het doel van zijn incarnatie, weet wat zijn opdracht is en wat zijn mogelijkheden zijn en zal steeds weer die situaties creŽren waarin de door hem aangenomen persoonlijkheid de mogelijkheid kan vinden om zijn of haar opdracht uit te voeren of oude onverwerkte zaken te verwerken.

 

 

 

 

†† Het Hogere Zelf

 

Het Hogere Zelf (ons Hoger Zijn, de Goddelijke Vonk in ons, onze LichtEngel) zetelt in ons Voorhoofdchakra of Derde Oog, ons Kroon- of Kruinchakra en ons Kosmisch Chakra.

Het Hogere Zelf zorgt ervoor dat we ons levensdoel bereiken en brengt ons op zachte of harde wijze terug op onze weg wanneer we die verlaten. Het zorgt ervoor dat we ons aan ons levensplan, de evolutionaire intentie van onze Ziel, houden.

 

Vanuit ons Hogere Zelf vindt directe waarneming op alle niveaus plaats. Het zien met het derde oog brengt de tegenstelling van het rechter- en linkeroog tot een eenheid, waarbij ons bewuste en onbewuste doorlicht worden. Dit maakt ons bewust van onze schaduwkanten en leert ons ons Hogere Zelf kennen. Het Licht in ons breekt de harde schaal van ons ego en maakt ons bewust van de totaliteit van onze persoon. We worden bewust van de Bron in ons, de Bron van alle genezing:heilig, heelmakend en zuiver.

 

 

Een experiment om te ontdekken dat de stemvan het Hogere Zelf realiteit is:

 

Ga ruim voor middernacht naar bed (slapen).

Besteed minstens een uur daarvoor aan mediteren op een probleem of vraag, waarvan de oplossing of het antwoord voor u heel belangrijk is. Begin de meditatie met op het ritme van uw ademhaling te letten en bij elke uitademing dieper te ontspannen.

Vraag, wanneer u heel diep ontspannen bent, uit de grond van uw hart aan uw Hogere Zelf om u te inspireren met een oplossing of antwoord. Vraag aan uw Hogere Zelf om u te vertellen hoe u het probleem kunt oplossen of wat het antwoord is op uw vraag en ga vol vertrouwen slapen. De volgende morgen zult u ůf wakker worden met de boodschap van uw Hogere Zelf duidelijk in uw gedachten ůf met een flits van inspiratie die de oplossing of het antwoord geeft.

Dit kan ook in de loop van de dag oflater gebeuren. Het is tevens mogelijk dat u de boodschap ontdekt via iets wat iemand zegt, een liedje dat u plotseling gaat zingen of hoort of iets dergelijks. Wees hier dan ook alert op.

 

 

 

 

Om Ons Zelf beter te leren kennen is het goed om heel bewust naar ons leven te kijken. Alle ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan, nog doen en nog zullen doen, waren en zijn immers bedoeld om te (her)ontdekken wie we werkelijk zijn en wat we in dit leven willen bereiken.

 

Niet de ervaringen op zich zijn belangrijk,

maar de wijze waarop we met ze omgaan en wat we van ze leren.

 

Door steeds goed te kijken naar ons leven is het ook mogelijk onze Ziel en haar evolutionaire intenties te leren kennen. Vaak genoeg krijgen we allerlei boodschappen en aanwijzingen, die we echter gewend zijn te veronachtzamen, maar die voor ons van ĎLevensbelangí zijn.

 

 

 

 

Onze Ziel probeert ons zijn evolutionaire intentie bewust te maken door o.a.:

 

1. Emotionele schokken teweeg te brengen, waardoor een bepaald gedragspatroon of een bepaalde levenssituatie met geweld uit ons leven wordt verdreven. Dit gebeurt wanneer we ons tegen de evolutionaire krachten verzetten.

 

2. Een situatie te scheppen waarin we een relatie aangaan met iets wat we denken nodig te hebben. Dat 'iets' kan van alles zijn: een nieuwe vriend(in), een nieuwe liefde, een nieuw doel enzovoort. Hierdoorvoltrekt zich een ontwikkelingsproces.

Datgene waar we behoefte aan denken te hebben, wijst op iets dat we nog niet bezitten. Door een relatie ermee te vormen worden we zelf datgene wat we nodig hebben.

Voorbeeld: U voelt zich aangetrokken tot de cursus The HealingTouch. Misschien prikkelt de cursus uw nieuwsgierigheid, misschien denkt u door middel van de cursus antwoorden te vinden op uw vragen of een harmonischer leven te realiseren.

Door de relatie aan te gaan met de cursus (de cursus te volgen) stuit u op uw persoonlijke beperkingen, uw werkelijkheid (zelfdefiniŽring, zelfconcept).

De relaties die we op deze manier vormen helpen ons bestaande beperkingen te doorbreken en te veranderen, zodat we kunnen groeien en ons op nieuwe niveaus van bewustzijn en zelfdefiniŽringkunnen ontwikkelen.

 

3. In ons leven situaties teweeg te brengen of te scheppen waarin we ons bewust worden van een bepaalde externe of innerlijke bron van stagnatie of beperking, die onze verdere groei in de weg staat. Dit proces impliceert een crisis, die quazwaarte kan variŽren. Het besef van de blokkering betekent echter niet dat er tegelijkertijd sprake is van een besef van de oorsprong ervan. Het is integendeel juist het gebrek aan dat besef dat de crisis teweegbrengt.

Het proces kan ertoe leiden dat we ons met al onze aandacht opde blokkering werpen en zelfs zozeer dat we ons voor al het andere in ons leven afsluiten, totdat we de bron van de blokkade hebben gevonden.

Dit proces lijkt vaak sterk op een slapende vulkaan die plotseling actief wordt.

Op een bepaald moment zal een uitbarsting plaatsvinden, die tot gevolg heeft dat de vulkaan en de omgeving ervan totaal veranderen.

Op dezelfde manier leiden de gestage verhoging van de druk en de eenzijdigheid van bewuste aandacht en gerichtheid tot een uitbarsting van de onbewuste inhouden in ons subjectief bewustzijn.

We worden ons, door de in de uitbarsting teweeggebrachte kennis, bewust van wat de blokkering is. Daardoor ontwikkelen we ons verder, aangezien de bron van hindernis ermee wordt weggenomen.

 

4. Een situatie te scheppen of teweeg te brengen waarin weons bewust worden van een nieuw vermogen of talent, dat tot dan latent of slapend is gebleven.

Dit proces wordt op verschillende momenten in ons leven op gang gebracht door innerlijke of externe gebeurtenissen, die in ons een bepaalde nieuwe impuls of gedachte, of een bepaald nieuw idee of verlangen doen opkomen. Het proces van verwerkelijken of ontwikkelen van het nieuwe vermogen, leidt tot ontwikkeling en groei. Hiervoor wordt dan wel volharding en wilskracht vereist.

 

Het is belangrijk te weten, dat deze vier processen zich niet noodzakelijkerwijs als geÔsoleerde of op zichzelf staande ervaringen voordoen. Het ene proces kan het andere op gang brengen.

Iemand zou zich, bijvoorbeeld, op een zeker keerpunt in zijn leven bewust kunnen worden van een latent vermogen of talent. Dat besef zou vervolgens kunnen leiden tot de ontdekking van een blokkering op een verwant gebied, waardoor mogelijk een crisis ontstaat die uiteindelijk leidt tot het wegnemen van de blokkering

 

 

 

 

Licht

 

 

 

Het Universum is voortgekomen uit het Grote Witte Licht dat een uitstraling van het Goddelijke, de Bron van alle Licht, is. Licht is de eerste lettergreep van het Scheppende Woord, Ritmische beweging de tweede en Kleur de derde.

 

Licht is stralende energie. Al het licht in onze wereld is een uitstraling van de Centrale Zon. De Centrale Zon is de oorsprong van alle energie en kracht, zij is de Bron van het Licht, van de warmte en van alle beweging op onze planeet.

Onze hele planeet, de zee en het land en alles wat zich aan ons voordoet als minerale, plantaardige, dierlijke of menselijke levensvorm is in zijn existentie afhankelijk van het Licht en van zijn wonderbaarlijke eigenschappen en trillingen. Dat geldt ook voor de hogere werelden die ook delen van het Universum zijn. De etherische, astrale, mentale en spirituele niveaus zijn van dezelfde Bron van Licht afhankelijk en hebben elk hun eigen trillingsgetal. Alle, van een lichtend lichaam uitgaande trillingen, breiden zich in volmaakt ritmische bewegingen, in de vorm van golven en impulsen, door de ruimte uit.

 

Het zichtbare universum openbaart zich in het fysieke door de kosmische krachten Licht, Vorm en Trilling.

Alle materie zendt licht uit en het is dat licht dat Genezing bewerkstelligt. De natuur heeft ons deze liefdevolle genezende vorm van energie die de basis van alle leven is, geschonken om onze geest en ons lichaam in volmaakte gezondheid te houden.

Gezondheid is de toestand van het volkomen evenwicht, dat alleen kan voortduren zolang er in het gehele lichaam volmaakt ritme en volmaakte harmonie heersen. Vloeien de stralen van Wit Licht harmonisch onze inwendige centra binnen, dan gedijen gezondheid en harmonie. Komt het tot stilstand of wordt het tegengehouden, dan ontstaan er blokkades die de vrije stroom van de energie belemmeren.

 

 

Kleur

 

Kleur is de levende stem van het licht, het kenmerk van de bewuste werkelijkheid, en draagt meer dan elke andere factor op een dieper en verfijnder niveau bij tot de transformatie van onze Geest en onze Ziel.

Kleur is de uitdrukking van de Ziel van het Universum. Door zijn trillingsgetal te verminderen produceert het Witte Licht, dat alle kleuren in zich sluit, het spectrum.

 

†† ††††††††

†† †††††

††

 

 

 

Kleur is een verschijningsvorm van het oerlicht, afhankelijk van zijn trillingsgetal. De trillingsgetallen van kleuren lopen sterk uiteen.

De kleurenleer berust op de wetten van het Licht zoals die in de zeven stralen die op de zeven niveaus van de manifestatie en de zeven hoofdchakraí s die langs de ruggengraat liggen, betrekking hebben. Het Witte Licht vindt na de Aura toegang tot het bewustzijn van de Ziel en wordt in de mens in zeven deelkleuren verspreid. Elke kleur brengt in het op dat moment bestaande Zielscentrum of Chakra haar kleur en vitaliteit.

De basis van een behandeling met kleuren is het teweegbrengen van bepaalde moleculaire reacties in de organen van ons lichaam door de bemiddelende werking van de lichtstralen.

Licht dringt door in het centrum van elke cel, elke zenuw en elk weefsel van ons lichaam.

 

 

 

De Kosmische Kleuren

 

Rood, Geel en Blauw zijn de drie kosmische kleuren of primaire kleuren.

Ze komen overeen met de drie chemische basiselementen waterstof, koolstof en zuurstof. Deze drievoudige kracht werkt in zoverre rechtstreeks dat de menselijke groei er fysiek, mentaal en geestelijk door wordt bevorderd.

De oude Egyptische priesters maakten gebruik van de Wet van de Overeenkomsten tussen het zevenvoudig wezen van de mens en de zevenvoudige structuur van het Zonnestelsel. Ze leerden dat Rood, Geel en Blauw in verband stonden met het Lichaam, de Ziel en de Geest van de mens.

De Rode Straal levert aan het fysieke lichaam zijn voedsel; hij krijgt toegang via de adem. De Gele Straal stimuleert via de hersenen de mentale ontwikkeling. De Blauwe, koelte en rust brengende Straal, wordt door het geestelijk centrum in het hoofd opgenomen en wekt in het innerlijke van de mens kennis op over de in hem wonende goddelijkheid.

Wanneer rood, geel en blauw met elkaar in harmonie zijn heersen vrede en evenwicht in lichaam en geest.

 

 

 

De volgende principes horen bij elkaar:

 

*Activiteit: we voelen in rood

*Wijsheid: we denken in geel

*Wil†††††††††† : we willen in blauw

Rood staat tevens voor vitaliteit.

Blauw staat tevens voor spiritualiteit.

 

 

*Oranje is een combinatie van rood en geel.

*Groen is een combinatie van geel en blauw.

*Violette is een combinatie van rood en blauw.

*Indigo is een combinatie van oranje, groen, blauw en purper.

 

 

Elke kleur heeft zijn tegenkleur (complementaire kleur) en beiden hebben dezelfde energie. De tegenkleur is onze schaduw.

Als we de complementaire kleuren met elkaar vermengen krijgen we grijs of zwart oftewel Wit, waarin alle kleuren tezamen komen.

Als je bijvoorbeeld een minuut kijkt naar de kleur rood op een witte ondergrond of achtergrond en daarna het rood weghaalt, zal je de kleur groen te zien krijgen.

 

Wit en Zwart symboliseren creatieve activiteit. Het volmaakte evenwicht van hun contrasterende krachten noemt men Ďpolariteití.

Wanneer de mensheid deze toestand van evenwicht bereikt heeft, zal er een nieuw Aarde worden geschapen, want wanneer wit en zwart met elkaar versmolten zijn heeft de ontwikkeling van de mensheid haar doel, het Goddelijke, bereikt.

Wit is de yangkleur en bevat alle kleuren van het spectrum in zich. Wit vertegenwoordigt het mannelijke, de goddelijke levensessentie. Wit is actief, positief, openbaart alles, is dynamisch en stimulerend. De witte straal betreft voornamelijk de geestelijke genezing, c.q. illuminatie. Zijn brandpunt is de schedel waar het licht via de Epifyse met het lichaam in verbinding staat.

Zwart is de yinkleur en symboliseert het vrouwelijke vorm en gestalte gevende principe. Het yinprincipe is het negatieve, passieve, het alles verbergende. Het is de voedingsbodem van het oneindige, van het ongeopenbaarde.

Het symboliseert de nacht in de kosmos, de geheimen van de incarnatie, het abstracte. Zwart is het nog vormloze, het in het innerlijk niet waarneembare of zichtbaar scheppende.

 

 

 

 

De Twaalf Kleurstralen

 

Uit de Eťnheid van het Licht oftewel de 'Zonne Logos' ontstonden de Twaalf Lichtgebieden der Schepping waarin de twaalf Kleurgebieden van het Universum existeren.

Ieder Kleurgebied vibreert op zijn eigen specifieke Lichtstraal, heeft een eigen doel, wordt geleid door ťťn of meer spirituele Meesters en beschermd door een Aartsengel.

In deze kleurgebieden leven ook de behoeders van de Edelstenen, die als taak hebben de zaden van de edelstenen behoedzaam in de werelden, w.o. Moeder Aarde, te planten. Zij bepalen het tijdstip waarop de edelstenen 'in het licht' mogen komen (geboren mogen worden) om de mensheid te dienen op de weg naar het Licht.

Daarna worden de edelstenen gevoed, verzorgd en begeleid door Lichtwezens (Engelen) die dezelfde vibratie hebben.

De edelstenen zijn de "Ogen der Engelen" die de Ziel voeden en beschermen en haar de herinnering aan haar bestemming schenken.

 

 

 

 

 

De Kleurstraal van de Ziel

 

De Essentie oftewel Ziel van ieder mens, is in elk nieuw leven, in iedere incarnatieaangesloten op een bepaalde Kleurstraal waarop hij tijdens dat leven respondeert.

Deze straal kenmerkt het wezen van de mens. Het is de snaar in zijn binnenste, met zijn eigen trillingsgetal, zijn eigen klank. De Zielekleur herinnert de Ziel aan zijn Goddelijke Oorsprong, aan zijn doel in deze incarnatie, begeleidt hem op zijn levenspad en helpt hem bij zijn ontwikkeling. Het denken aan de persoonlijke Zielekleur, er naar kijken of hem visualiseren doet het bewustzijn van de mens hoger stijgen en hem zich beter, vrediger, vreugdevoller en harmonischer voelen. Het kan ook helpen om de oorzaak van een ziekte op te sporen en te elimineren.

 

 

 

 

 

Zielenkleuren zijn:

 

Rood, Oranje, Zalm, Geel, Groen, Roze, Turquoise, Blauw, Indigo (Paars),

VioletofWit.

 

Ze hoeft niet de kleur te zijn die u het mooiste vindt. Vaak blijk ze zelfs een

 

kleur te zijn die iemand verafschuwt.

 

Via een speciale meditatieoefening is zij vrij gemakkelijk te ontdekken.

 

 

 

 

††

 

De Rode Kleurstraal

 

De Rode Kleurstraal werkt o.a. door in de Wortelchakra en de Bijnieren. De (edel) stenen die erbij horen zijn Rode Jaspis, Granaat en Robijn.

Zijn planeten zijn Mars en Saturnus, zijn aartsengel is UriŽl (Vuur van God), zijn meester is Jezus en zijn opdracht: Het Goddelijk Licht in de materie brengen.

De mensen die onder de Rode Kleurstraal geboren zijn, zijn sterke en dynamische mensen. Geduld is voor hen een moeilijk begrip; de meeste andere mensen zijn hen te traag. Ze zijn de initiatiefnemers van de Aarde en in staat grote daden te volbrengen. Lichamelijke activiteiten zoals sporten enzovoort zijn voor hen belangrijk om hun natuurgegeven daadkrachtige energieŽn nuttig te kunnen gebruiken. Tevens is het belangrijk dat ze een doel in het leven hebben, waarvoor ze kunnen 'vechten'.

De Rode Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: bloedarmoede, hoge of lage bloeddruk, diverse bloedziekten.

De Rode Kleurstraal wordt ook wel de "Grote Energieschenker" genoemd en schenkt: wilskracht, initiatief, warmte en energie.

Hij bevordert de bloedsomloop, stimuleert de Wortelchakra, regelt de opname van Adrenaline en vermenigvuldigt de rode bloedlichaampjes.

Rood geneest o.a.: chronische vermoeidheid, chronische verkoudheid, verlammingsverschijnselen en depressies.

Teveel Rood wekt o.a.: irritatie, nervositeit, agressie en versterkt een materialistische inslag.

 

 

De Oranje Kleurstraal

 

De Oranje Kleurstraal werkt o.a. door in de Heiligbeenchakra en de geslachtsklieren (eierstokken, prostaat, testikels). De (edel)stenen die erbij horen zijn Carneool, Vuuropaal, Zonnesteen en Oranje Calciet.

Zijn planeet is de Maan, zijn aartsengel is GabriŽl (Hij die Macht heeft), zijn meester is Kwan Yin en zijn opdracht: Het wekken van God' s Levensvuur.

De mensen die onder de Oranje Kleurstraal geboren zijn, zijnbegenadigd met het ĎInnerlijk Vuurí, dat hun steeds voortdrijft en waarmee ze anderen kunnen stimuleren. Ze zijn heel snel enthousiast en hebben een intens rijk gevoelsleven. Deze mensen zijn voortdurend 'zwanger' van nieuwe impulsen. Het is voor hen dan ook belangrijk om af en toe pauze te nemen en afstand te nemen van zichzelf opdat ze inzicht krijgen in waar ze mee bezig zijn.

De Oranje Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: astma, bronchitis, aandoeningen van de luchtwegen (verslijmingen), jicht en reuma.

Oranje wordt ook wel de "Kleur der Wijsheid" genoemd. Hij is de combinatie van Rood en Geel, wat staat voor lichaam en geest. Oranje schenkt: verdraagzaamheid en tolerantie.

Hij stimuleert de Heiligbeenchakra, regelt de opname van Prana in de Milt, controleert de Alvleesklier, stimuleert de creativiteit, vreugde en humor, de geslachtshormonen en het genieten van seksualiteit.

Oranje geneest o.a.: galstenen, nierontsteking, nierstenen, verlammingsverschijnselen, chronische bronchitis, chronische astma.

Teveel Oranje wekt o.a.: emotionele geprikkeldheid, gemakzucht, traagheid, seksuele geprikkeldheid en overmatig gebruik van genotmiddelen.

 

 

 

De Zalmkleurige Kleurstraal

 

De Zalmkleurige Kleurstraal werkt o.a. door in IDEM ORANJE. De (edel)stenen die erbij horen zijn Rodochrosiet en Koraal. Zijn meester is Sanat Kumara.

De mensen die onder de Zalmkleurige Kleurstraal geboren zijn, kunnen hun vermogen om God' s Wil op Aarde uit te dragen goed gebruiken. Uit vele ervaringen (ook uit vorige levens) zijn hun medelijden, medeleven en mededogen sterk ontwikkeld. Zalmkleur is de vermenging van Oranje en Roze, d.w.z. Universele Liefde voor de gehele mensheid.

 

De Zalmkleurige Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: ademhalingsstoornissen, maagzweren en spijsverteringsstoornissen.

Zalmkleur is de Universele Kleur van de Liefde en schenkt: een volle ademhaling, sterk gevoel van eigenwaarde.

Hij zuivert de Lever (vorige levens), overbrugt de lagere en hogere chakra' s, zuivert de Prana en brengt balans bij emotionele problemen.

 

 

††

De Gele Kleurstraal

 

De Gele Kleurstraal werkt o.a. door in de Zonnevlechtchakra en de Pancreas oftewel Alvleesklier. De (edel)stenen die er bij horen zijn Citrien, Barnsteen en Goudtopaas. Zijn planeet is de Zon, zijn aartsengel is JophiŽl (Het Licht van God), zijn meester is Kuthumi en zijn opdracht: God' s Wil en Wijsheid verkondigen.

De mensen die onder de Gele Kleurstraal geboren zijn, bezitten doorgaans een helder verstand en opmerkingsvermogen. Ze richten hun verstand op de praktische dingen in het leven en weten meestal wat ze willen. Met hun sterke wil en ambitie slagen ze vaak in de maatschappij. Zij die onder deze straal geÔncarneerd zijn, hebben een groot verlangen om kennis en wijsheid te vergaren. Hun probleem is echter dat ze meer opnemen dan ze kunnen verteren, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze zijn meestal geestelijk actiever dan lichamelijk en hebben in feite de neiging hun stoffelijk lichaam te negeren doordat ze de geest superieur aan het lichaam achten.

De Gele Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: maagstoornissen, suikerziekte, leverklachten, nerveuze uitputting.

Geel is de meest positieve en opwekkende Kleurstraal en schenkt: een helder denkvermogen, zelfvertrouwen, versterkt het ik - zijn, de wil, de Eigen Wijsheid. Hij stimuleert de Pancreas.

Geel geneest o.a.: een slechte spijsvertering, suikerziekte, maagzuur, verstoppingen, aambeien, verlammingen (zenuwstelsel). Teveel Geel wekt o.a.: egoÔsme.

 

 

 

De Groene Kleurstraal

 

De Groene Kleurstraal werkt o.a. door in de Hartchakra en de Thymusklier. De (edel)stenen die er bij horen zijn Smaragd, Aventurijn, Jade, en Malachiet.

Zijn planeet is Venus, zijn aartsengel is RafaŽl (De Stralende die Geneest), zijn meester is Hilarion en zijn opdracht: God' s genezende Kracht schenken.

De mensen die onder de Groene Kleurstraal geboren zijn, staan meestal met beide voeten op de grond, diep geworteld in Moeder Aarde. Het zijn mensen die zich intens verbonden voelen met de natuur. Ze zijn zelden ziek en genezen snel wanneer ze toch ziek worden.

Ze zijn trouwe kameraden op wie men bouwen kan. Ze kiezen meestal voor een doel in hun leven waarvoor ze zich volledig inzetten; het gevaar bestaat alleen dat ze daardoor te eenzijdig kunnen worden.

Ze stralen vaak een harmonieuze vredelievende energie uit. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze hun evenwicht bewaren, in balans zijn. Bij disharmonie kunnen ze in de natuur hun evenwicht hervinden.

De Groene Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: hartklachten, te hoge of te lage bloeddruk, huidaandoeningen. Groen is de Grote Harmonische Rustgever en schenkt: rust en harmonie. Hij stimuleert de bloedsomloop en de Thymusklier.

Groen geneest o.a.: huidaandoeningen, hartklachten, maagzweren, celwoekeringen.

Teveel Groen wekt o.a.: jaloezie.

 

 

 

De Roze Kleurstraal

 

De Roze Kleurstraal werkt o.a. door in de Hartchakra en de Handen. De (edel)stenen die er bij horen zijn Rosekwarts en Rhodoniet.

Zijn planeet is Venus, zijn aartsengel is ChamuŽl (Hij die Lief heeft), zijn meesters zijn Lady Nada en Maria en zijn opdracht: Onvoorwaardelijke Liefde schenken.

De mensen die onder de Roze Kleurstraal geboren zijn, stralen een tere, liefdevolle energie uit. Ze zijn zeer gevoelige Zielen die in een disharmonische omgeving snel uit hun evenwicht raken. Ze bezitten een diepe naastenliefde waarbij ze zichzelf nogal eens kunnen vergeten. Onvoorwaardelijke Liefde en mededogen proberen ze uit te dragen.

Voor deze mensen is het belangrijk dat ze zorg dragen voor hun eigen behoeftes, opdat ze zich in harmonie aan hun taak van het 'doorgeven van Onvoorwaardelijke Liefde aan anderen' kunnen wijden. Ze moeten zichzelf regelmatig voldoende rust geven en verwennen zoals ze dat hun geliefden doen.

De Roze Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: zelfopoffering op elk gebied.

De Roze Kleurstraal schenkt: ontwikkeling van naastenliefde, zachtmoedigheid, geduld, zelfliefde, zelfwaardering.

Roze geneest o.a.: overgevoeligheid voor energieŽn van anderen.

Teveel Roze wekt o.a.: sentimentaliteit, de neiging om alles door een roze bril te zien.

 

 

De Turquoise Kleurstraal

 

De Turquoise Kleurstraal werkt o.a. door in Groen & Blauw. De (edel)stenen die er bij horen zijn Turkoois, Chrysocolla, Azuriet-Malachiet. Zijn meester is Maha Chohan.

De mensen die onder de Turquoise Kleurstraal geboren zijn, kunnen hun verstand en gevoel heel goed met elkaar in harmonie brengen. Ze staan voor waarheid en rechtvaardigheid en leven zo oprecht mogelijk.

Ze bezitten meestal een scherp waarnemingsvermogen en kunnen heel snel samenhangen van gebeurtenissen doorgronden. Deze mensen moeten zich beschermen tegen elektromagnetische stoorvelden zoals de stralen van computer, t.v., radio, aardstralen e.d. vooral bij slapen en werken. Dit kan hun gezondheid zeer sterk aantasten.

De Turquoise Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: slokdarmproblemen, elektromagnetische stoorvelden, vrije radicalen, problemen met het immuunsysteem, hyperventilatie, problemen met mondelinge communicatie (emotiesen/of gevoelens niet of moeilijk onder woorden kunnen brengen).

De Turquoise Kleurstraal schenkt: versterking van het immuunsysteem, de innerlijke waarheid, scheppende uitdrukkingskracht, harmonie in verstand en gevoel.

Turquoise geneest o.a.: slokdarmproblemen, hyperventilatie, Thymusklier problemen. Teveel Turquoise wekt o.a.: arrogantie, negeren van het leven.

 

 

De Blauwe Kleurstraal

 

De Blauwe Kleurstraal werkt o.a. door in de Keelchakra en de Schildklier. De (edel)stenen die er bij horen zijn Aquamarijn, Chalcedoon, blauwe Fluoriet, Blauwe Topaas.

Zijn planeet is Mercurius, zijn aartsengel is MichaŽl (Die als God is), zijn meester is El Morya en zijn opdracht: Het Zwaard van Licht en Waarheid dragen.

De mensen die onder de Blauwe Kleurstraal geboren zijn, zijn rustige, gevoelige mensen die van harmonie houden en strijd bestrijden. Ze houden van alle mensen (broederschap staat voorop) en verbazen zich er over dat niet iedereen dat kan. Hun stem, die hun zwaard is, en woorden hebben meestal een krachtige uitwerking op anderen. Ze dienen dan ook zorgvuldig met hun woorden om te gaan. Meestal zijn ze oude Zielen die door terugtrekking van anderen, frisse lucht en meditatie weer kracht en energie ontvangen. Hun Keelchakra is hun krachtigste creatieve centrum dat hen bij teveel en verkeerd gebruik totaal kan uitputten.

De Blauwe Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: keelaandoeningen. Ze dienen hun hals en keel dan ook goed te verzorgen en te beschermen tegen koude e.d.. De Blauwe Kleurstraal is troostend en beschermend, geeft kalmte en sereniteit. Hij verlicht Zielentrauma's, laat koorts zakken, voorkomt rusteloos slapen (blauwe lakens gebruiken), stimuleert de Epifyse en het Keelchakra en kalmeert emotionele uitbarstingen.

Blauw geneest o.a.: keelontsteking, heesheid, struma en is een krachtig antiseptisch middel.

Teveel Blauw wekt o.a.: slaperigheid, landerigheid.

 

 

De Indigo Kleurstraal

 

De Indigo Kleurstraal werkt o.a. door in de Voorhoofdchakra en de Hypofyse. De (edel) stenen die er bij horen zijn Lapis Lazuli, Sodaliet, Azuriet.

Zijn planeet is Jupiter, zijn aartsengel is RaziŽl (Afgezant van God) en zijn opdracht: De Wetten van God verkondigen tot in de verste uithoeken.

De mensen die onder de Indigo Kleurstraal geboren zijn, zijn meestal mediamieke mensen, zeer oude Zielen met een diep innerlijk weten. Ze bezitten vaak sterk ontwikkelde magische krachten, ontstaan uit in vorige levens opgedane ervaringen. Hun streven moet gericht zijn op het Goddelijke, daarbij het eigen menszijn niet vergetend.

De Indigo Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: nachtmerries, hoofdpijnen, oogproblemen, concentratieproblemen, neus- en ooraandoeningen.

De Indigo Kleurstraal is de grote Zuiveraar van de bloedsomloop in het lichaam en ook van de geestelijke bloedsomloop.

Indigo is de straling van de vibratie van de Heilige Geest en schenkt: mediamieke gaven, eerlijkheid, een verhoogd bewustzijn, versterkte intuÔtie. Hij verdrijft obsessies, stimuleert de Voorhoofdchakra (derde oog) en de geestelijke bloedsomloop.

Indigo geneest o.a.: een overactieve Schildklier, zwellingen en tumoren en stopt neusbloedingen.

Teveel Indigo wekt o.a.: hoogmoed, nachtmerries, obsessies, verlies van de aardse realiteitszin.

 

 

De Violette Kleurstraal

 

De Violette Kleurstraal werkt o.a. door in de Kruin- of Kroonchakra en de Epifyse. De (edel) stenen die er bij horen zijn Amethyst, Sugeliet, paarse Fluoriet, Chariot.

Zijn planeet is Neptunus, zijn aartsengel is ZadkiŽl (Genade van God), zijn meester is Saint Germain en zijn opdracht: Genade en Transformatie schenken.

De mensen die onder de Violette Kleurstraal zijn geboren, zijn oude Zielen. Ze kunnen hun ervaringen en paranormale gaven uit vorige levens weer activeren en intuÔtief gebruiken ten behoeve van anderen. Ze hebben de gave kosmische energieŽn bewust te hanteren voor transformatie op velerlei gebied. Ze voelen zich diep verbonden met hun Goddelijke Bron. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze van hun speciale gaven genieten en tegelijkertijd contact met de Aarde houden en de dagelijkse aardse realiteit niet uit het oog verliezen. Dat ze hun gaven ten dienste stellen van de mensheid. Verder is het van belang dat ze hun lichaam zuiver voeden zodat het zich herstellen kan.

De Violette Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: stoornissen van geestelijke aard, zelfopoffering, zenuwontstekingen en neuroses. Violette is de grote Zuiveraar van Geest en Ziel en schenkt: inspiratie en spiritualiteit. Hij werkt transformerend, bevordert de werking van witte bloedlichaampjes, is een natuurlijke tranquilizer, synchroniseert beide hersenhelften, reinigt en vitaliseert aderlijk bloed en stimuleert het Kruin- of Kroonchakra.

Violette geneest o.a.: hersenschudding, kaalhoofdigheid, slapeloosheid, verslavingen, hoofdpijnen.

Teveel Violette wekt o.a.: spirituele en geestelijke verwarring en leidt tot depressie.

 

De Witte Kleurstraal

 

De Witte Kleurstraal werkt o.a. door in de Kosmisch Chakra.De (edel)stenen die er bij horen zijn Diamant, Bergkristal, Herkimer diamant en de Opaal. Zijn planeet is Uranus, zijn engelen heten Chasmalin (De Lichtenden), zijn meester is Seraphis Bey en zijn opdracht: Gods vernieuwingen doorvoeren op de Aarde.

De mensen die onder de Witte Kleurstraal zijn geboren, zijn de Sterrenkinderen. Ze zijn Zielen van verre sterren die op de Aarde geÔncarneerd zijn met als doel mee te werken aan het bewustzijnvergrotingsproces van de nieuwe mens in het Watermantijdperk.

Ze voelen zich vaak eenzaam en vervreemd, gevangen in hun lichaam, terwijl ze toch omringd worden door liefdevolle mensen. Het is alsof niemand hen echt goed begrijpt. Voor deze mensen is het heel erg belangrijk voor zichzelf op te komen en contact te maken met de energie van waar ze vandaan komen. Wees niet bang! Neem je lichaam aan als een Godsgeschenk dat niet veronachtzaamd dient te worden!

De Witte Kleurstraal geborenen zijn gevoelig voor: koude voeten, niet in het lichaam zijn, disharmonische omgevingen, afwijkende bloedgroep.

De Witte Straling is de samenbundeling van alle kleuren van de Regenboog. Hij is het Licht van de Allerhoogste Macht, Zuiverheid en Volmaaktheid, de Grootste Genezende kracht uit de Goddelijke Bron.

Wit schenkt: geestelijke helderheid, geestelijke zuiverheid, uitstraling van het Goddelijk Licht. Wit opent voor hogere bewustzijnsdimensies.

 

E-mail

 

 

Ga (eventueel) terug naar het begin van de pagina

 

 

 

of naar:

 

 

 

Entree††††††††† HealingCentrum††††† Ellen-Luciana††††† Gastenboek†††† Vrede

 

 

 

The Healing Touch††††† Reiki††††† Helen met Engelen †††††Helen met Kristallen

 

 

 

Chakratherapie†† ††††††††††Astrologie††††††††††† Meditatie††††††††††††† Mantra zingen

 

 

 

Consulten & Behandelingen††† Cursussen††† Workshops