Helen met   

 

Kristallen 

 


                                                

 (Edel)ste­nen en Kristallen  

 

 

(Edel)stenen en Kristallen zijn in steen ge­bon­den krach­ten van de kos­mos en beho­ren tot het Minera­len­rijk. Ze zijn mani­festa­ties van licht, kleu­ren, struc­tu­ren, energiestralingen, trans­parantie en le­ven.

Onder inwerking van hit­te en druk kris­tal­li­se­ren de stenen in de schoot van 'Moe­der Aarde' en ont­vangen zij de krach­ten van de ver­schil­len­de planten door de ver­schillende kleur­stra­len. Elke steen is pri­mair op een bepaalde straal ingesteld en heeft de functie een be­paald doel te dienen.

Daar de mens naar het­zelfde patroon, de­zelfde kosmische wet, gescha­pen werd en o.a. uit de­zelfde mineralen als de stenen is opgebouwd, bestaat er een punt waarop mens en steen el­kaar kunnen en mogen ont­moeten en de stenen de mens kunnen helpen genezen.

 

Het gebruiken van (edel)stenen en kris­tal­len bij een healing, is een zeer effec­tieve methode om de Aura te zuiveren, de Chak­ra's in hun oor­spron­ke­lijke na­tuurlijke en har­monische staat terug te bren­gen en aldus licha­me­lijke en geestelijke gene­zing te bewerk­stelli­gen. Door de kleur­straling van (e­del)ste­nen en kris­tallen worden eventuele kleur­te­korten aangevuld  ­waar­door er weer even­wicht ont­staat. 

De kracht van het kristalstelsel acti­veert de ethe­rische kris­talvor­men in de cellen en in het bloed, doet verdrongen trauma's vrijkomen, sti­mu­leert de vorm - en scheppingskracht in de mens en brengt deze dichter bij zijn persoon­lij­ke Bron van Liefde, Waarheid en Kracht.

Door, des­kundig, in en/of uitwendig ge­bruik van (edel)­stenen en kristallen wordt het li­chaam aan­gezet ziekten te bestrij­den en nieuwe energie en vita­li­teit te verkrij­gen.

 

Uitwendig gebruik bestaat uit de juiste stenen op de Chak­ra's of zere plekken op het lichaam leggen of Chakramassage en/of Meditatie met een speciaal daarvoor uitgekozen steen. Bij meditatie wordt de steen in de linkerhand gehouden of op het voorhoofd of hart gelegd.

Inwendig ge­bruik bestaat uit het innemen van druppels of poeders van specia­le kris­talreme­dies.

Bij zowel in als uitwendig gebruik moet men bedacht zijn op emotionele uitbarstingen en reinigingsprocessen op zowel fysiek als psychisch gebied, vooral als dit gebruik gecombineerd wordt met een Aura - en Chakrahealing met de handen.

 

 

 

 "Ik leg uw stenen in blinkend erts.

Ik grondvest u op saffieren.

Ik maak uw tinnen van robijnen,

uw poorten van granaten en uw

 gehele omwalling van edelstenen."

 

Jesaja 54: 11-12

 

 

 

 

 

 

Slijpsoorten

 

*Een ruwe steen werkt op grondstoffelijk lichamelijk niveau.

 

*Een getrommelde steen werkt op stoffelijk emotioneel niveau.

 

*Een cabochon geslepen steen werkt op geestelijk/mentaal niveau.

 

*Een facet geslepen steen werkt op spiritueel niveau.

 

Kies de soort uit die bij jouw energieniveau past

 

 en werk 't liefst alleen daarmee.

 

 

 

 

Vormen

 

*Een ronde vorm werkt op mentaal niveau.

 

*Een ovale vorm werkt op lichamelijk niveau.

 

*Een druppelvorm werkt op emotioneel niveau

 

en harmoniseert het mannelijke en vrouwelijke

 

deel van de mens.

 

*Een vierkante vorm werkt op materieel niveau.

 

*Een driehoeksvorm werkt op spiritueel niveau.

 

*Een eivorm staat voor een nieuw begin, de geboorte van iets

 

nieuws  en ontwikkelt de in aanleg positieve kwaliteiten.

 

*Een kogelvorm staat voor de oeroude Goddelijke Vorm van

 

 Moeder Godin (Aarde)  en  Vader God  (Hemel)

 

 en schenkt heelheid op alle niveaus.

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik die stenen die als het ware verheffen.

 

Bijvoorbeeld: Gebruik bij een materialistische persoonlijkheid

 

 een getrommelde steen

 

en voor een emotionele persoonlijkheid een cabochon geslepen steen

 

in ronde - of druppelvorm.

 

 

 

 

 

     Kristalengelen 

 

 

Zoals mensen beschermengelen/hogere geestelijke gidsen hebben, hebben ook de (edel) stenen en kristallen een Engel die hen begeleidt. Hoe meer wij als mens geslepen/gesnoeid worden door het leven, hoe meer Engelen ons daarbij steunen en begeleiden.

Hoe meer de mens geslepen wordt, hoe stralender zijn Ziel zich toont in de stoffelijke wereld.

Hoe meer een steen geslepen wordt, hoe meer Engelen dit proces begeleiden. Een facet geslepen steen wordt bijvoorbeeld door vele Engelen begeleid, namelijk door net zoveel als hij facetten heeft.

Hoe meer werkingen de steen heeft ondergaan, hoe meer zijn schitterende kern naar buiten toe zichtbaar wordt.

 

 

 

 

 

 

 

(Edel)Stenen en Chakra's

 

Elke Chakra heeft een eigen trillingsgetal dat verhoogt naarmate het betreffende Chakra zich hoger in het lichaam bevindt. De trillingen van de Chakra's komen overeen met de trillingen van de kleuren van de regenboog. Tevens correspondeert elke trilling met een eigen kenmerkend bewustzijnsniveau en ontwikkelingsgraad van de persoonlijke Zielekwaliteiten van de mens.

Op stoffelijk niveau manifesteert elke Chakra zich in een endocriene klier en uiteindelijk in één of meer organen.

(Edel)stenen en Kristallen hebben de eigenschap gunstig in te werken op de Chakra' s. De trilling van de steen hoeft daarbij niet altijd gelijk te zijn aan die van de Chakra's, door bijvoorbeeld overeenkomst wat de kleur betreft. De werking berust ook niet altijd op het stimuleren van het gelijke, maar vaak ook op het harmoniseren met het tegendeel.

De stenen werken tevens in op de endocriene klieren en op de organen en beďnvloeden eveneens de bewustzijnstoestand.

Sommige stenen werken in op alle Chakra's en andere op bepaalde. Stenen die op elke Chakra werken zijn Diamant, Bergkristal, Rookkwarts, Azuriet-Malachiet en Robijn.

 

Er zijn stenen die een gunstige werking hebben op een bepaalde Chakra maar niet noodzakelijk (of niet altijd) op die Chakra gelegd of gedragen hoeven te worden. De Chakra's zijn immers onderling met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld: een groene Toermalijn werkt gunstig op de Voorhoofdchakra, maar kan ook op de Zonnevlechtchakra worden gelegd; een Amethyst hoort bij de Kroonchakra, maar kan ook op de Hartchakra worden gelegd, enzovoort…

 

De te gebruiken stenen behoren echter altijd zorgvuldig intuďtief worden gekozen in overeenstemming met het totale wezen van de te behandelen persoon.

De intuďtieve keus van de stenen gaat juist vanuit dat inzicht in het wezen van die persoon en de daarmee verbonden samenhang van zijn Zielsinhouden en levensomstandigheden.

Zo kan men bijvoorbeeld niet iedereen die aan astma lijdt helpen met een Barnsteen. Als de steen niet in overeenstemming is met het totale wezen van de patiënt, dan behandelt men slechts het verschijnsel en niet de diepere oorzaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Psychische, Spirituele en Fysieke

 werking van (Edel)stenen en Kristallen

 

 

 

 Rode Jaspis

 

De Rode Jaspis schenkt ons levenskracht en versterkt onze levenswil. Hij is daardoor een geweldige helper bij een geboorte, bij iets dat zich op de Aarde wil manifesteren, ‘op aarde komen wil’. Dat kan een kind zijn dat geboren wordt, maar ook een daad die vanuit intuďtie of inspiratie (vanuit de geest gegroeid) wordt verricht. Kunstenaars spreken vaak van ‘mijn geesteskind’ wat het laatste betreft. Fysieke werking:  versterking van lever, galblaas, nieren, spijsvertering, uitscheiding, smaak- en reukzin.

 

 

 Bloedjaspis of Heliotroop  

 

De Bloedjaspis of Heliotroop is een donkergroene Jaspis met rode insluitsels. Bij de Indianen gold deze steen als heelsteen, vooral op het lichamelijke vlak. Hij stimuleert de zelfhelingskracht.

Fysieke werking: verbetering van de bloedcirculatie en voedselopname, genezing van aambeien, inwendige bloedingen en bloedziekten; activering van het ijzer - en zuurstofgehalte van het bloed. Is vooral geschikt voor blaas, prostaat en endeldarm en kan helpen bij tumoren, milt- en maagkwalen.

 

 

 Robijn  

 

De Robijn draagt rood en diepblauw in zich. Hij verbindt daarmee de Wortelchakra met de Voorhoofdchakra en verbindt tevens op harmonische wijze Lichaam en Ziel. Hij helpt de Ziel zich uit te drukken in het lichaam. Hij brengt het geestelijke op aarde.

Fysieke werking: verbetert de bloedsomloop, reinigt het bloed, helpt bij infectieziekten en kwalen van het hart en hartgebied, verhoogt de weerstand, stimuleert bijnieren, milt en geslachtsorganen.

 

 

 Granaat  

 

De Granaat is een helper bij ‘een nieuw begin en opbouw’. Schenkt frisse moed om aan een nieuwe opgave te beginnen: bij huwelijk, samen wonen, een nieuw beroep, vader of moeder worden of iets nieuws in onszelf. Hij versterkt de levenskracht en daadkracht.

Fysieke werking: versterkt de werking van nieren, bijnieren, hart en lever, versnelt de bloedsomloop en kan bloeddrukverhogend werken. Helpt ook bij lichamelijke en psychische problemen met seksualiteit.

 

 

 Agaat
 

 

De Agaat en vooral de Agaatschijven schenken geborgenheid, gevoel van veiligheid in het moederlijf, in de zwangerschap, in de familie.  Vooral voor zwangere vrouwen zijn de Agaatschijven dus heel waardevol omdat ze zowel aan het groeiende leven als aan de a.s. moeder geborgenheid schenken. De Agaat is een krachtige steen voor regressietherapie, vooral in de prenatale periode.

Fysieke werking: activeert de kracht van de baarmoeder en kan helpen bij verslapping en verzakking ervan. Bevordert de groei van het embryo en het jonge kind, stimuleert  de voedings-, groei- en opnameprocessen van het lichaam en bevordert de spijsvertering en lichamelijk herstel.

 

 

 Carneool
 

 

De Carneool brengt ons in beweging, sterkt ons in ons oorspronkelijke gevoel van met het leven mee te kunnen stromen. Hij schenkt energie aan alles wat met stromen te maken heeft, aan al het waterige in het lichaam (bloed, slijm enz.). Bij stagnaties brengt hij, ook op psychisch niveau, een stroomopwaartse beweging teweeg.

Fysieke werking: reinigt en stimuleert nieren en lever, versterkt de werking van de geslachtsorganen en de bloedcirculatie, geneest reuma en aanverwante kwalen, herstelt verloren tastzin en activeert de gevoeligheid van de huid waardoor wonden sneller genezen, verbetert de voedsel- en vochtopname in de cellen en daardoor het lichaamsgewicht.

 

 

 Vuuropaal  

 

De Vuuropaal werkt nog intensiever dan de Carneool. Voor zeer emotionele mensen is hij te sterk. Hij wekt ons innerlijk vuur en schenkt enthousiasme. Hij ‘vuurt ons aan’ in de ware zin des woords.

Fysieke werking: activeert de werking van geslachtsorganen en nieren.

 

 

 Zonnesteen  

 

De Zonnesteen bestaat uit oranjekleurige glinsterende delen, omgeven door een grijs-wit moedergesteente.

De Zonnesteen wekt de diep in ons verborgen schatten op en brengt ze naar buiten, zoals Zonnestralen geduldig maar zeker stralen en ons openen en verwarmen.

Fysieke werking: geneest het hartgebied, stimuleert de bloedvorming en de werking van de hersenen.

 

 

 Citrien  

 

De Citrien is een eertste-hulp-steen. Zoals de Zon zijn verwarmende stralen zonder beperking op alles en iedereen straalt, zo werkt ook de Citrien. Hij opent het Zonnevlechtcentrum, ontspant en helpt angsten los te laten. Hij ondersteunt de activiteiten van het spijsverteringsstelsel en is een ware helper voor diabetici. Hij helpt hen bij het opnemen van energieën van warmte en tederheid (de zoetheid van het leven).

 

 

 Rutielkwarts
 

 

De Rutielkwarts is een Bergkristal dat goudgele draden (Titaan) in zich opgenomen heeft. Hij is een sterke heel- en harmoniesteen. Hij helpt ons aspecten of toestanden die naar vereniging voeren aan te nemen en te integreren.

 

 

 Goudtopaas
 

 

De Goudtopaas is in natuurlijke vorm een zuil van een deel van een Zonnestraal. Hij brengt het gouden, Goddelijke licht uit de oerbron in het gevoelscentrum en verlicht alle zwaarmoedigheid en depressieve gevoelens.

Fysieke werking: stimuleert de werking van lever, pancreas, darmen, maag, het smaakzintuig van de tong en de spijsvertering, verbetert de eetlust en de opbouw van tanden en kiezen, geeft kracht aan het zenuwstelsel en geneest zenuwkwalen.

 

 

 Barnsteen of Amber
 

 

De Barnsteen of Amber is eigenlijk Hars dat zich verhard heeft. Hij voelt heel licht en warm aan en zijn verschillende mooie insluitsels nodigen ons uit hem nader te bekijken. Zij gouden kleur en warme uitstraling schenken vertrouwen. Hij sterkt ons gevoel van  eigenwaarde, brengt evenwicht in geven en ontvangen, maakt assertief en opent ons voor het toelaten van succes en overvloed in ons dagelijkse leven. Vroeger gaf men kleine kinderen bij wie de tandjes doorkwamen een groot stuk Barnsteen om op te kauwen.

Op psychisch niveau betekent dit  ‘zich ergens doorheen bijten’.

Fysieke werking: reinigt de cellen, laadt het zenuwstelsel en de endocriene klieren op, activeert lever, gal en nieren, versterkt long -, hart - en keelgebied en de werking van witte bloedlichaampjes, afweerkracht en immuniteit, ontspant de maagstreek en geneest aambeien en miltkwalen.

 

 

  Tijgeroog
 

 

Het Tijgeroog is bruingeel en een zeer levendige steen die ons processen die met angst te maken hebben doet herkennen en 'zien'.

Hij maakt ons sterk en moedig als een Tijger. Rode Tijgeroog werkt op de onderbuik, Gele op de Zonnevlecht en Blauwe (Valkoog) op het Hoofdgebied.

Fysieke werking: versterkt de darmwerking, de spijsvertering, de zenuwen in het maaggebied, de bijnieren, helpt bij plaatselijke pijnen, vooral in de buikstreek, reguleert de bloedsuikerspiegel en de bloedsomloop.

 

 

 Jade  

 

De Jade is een mooie groene ondoorzichtige steen die vooral in de oudheid zeer geliefd was. Hij werkt genezend op het spirituele en geestelijke vlak, heelt oude diepe wonden uit vorige levens (vaak traumatische wonden) die ons belemmeren in te zijn wie we zijn.

Hij staat ook bekend als  ‘Geluksbrenger’. Chinezen dragen vaak Jade op zak als gelukssteen bij het gokken en financiële transacties.

 

 

 Aventurijn
 

 

De Aventurijn is een licht - tot donkergroene steen die in het licht glanzende spikkeltjes laat zien. Hij straalt een sterke kracht uit naar het Hart en helpt bij het herstellen van ziekte, zwakte en hartenpijn. Aventurijn is een kalmerende en genezende steen. Vooral in combinatie met Rozekwarts werkt hij genezend en verzachtend bij hartenpijnen van allerlei aard.

Fysieke werking: bevordert de groei en aanmaak van nieuwe afsluitende weefsels zoals huid en bindweefsel, verhoogt de elektrische spanning van het zenuwstelsel, helpt bij allergische huidaandoeningen, uitslag en weefselbeschadigingen, stimuleert nieren, bijnieren en de thymusklier, is rustgevend bij huidirritaties en rode uitslag.

 

 

 Smaragd
 

 

De Smaragd is een kostbare edelsteen die meestal gefacetteerd geslepen wordt aangeboden. Hij heeft een heldergroene glans en straalt Al-Liefde en Al-Verbondenheid (met de Kosmos) uit. De trilling van de Smaragd activeert onze innerlijke heelmeester voor genezing op alle niveaus. In combinatie met Aventurijn werkt hij sterk ontgiftend, vooral wat de lever en verschillende soorten  van huiduitslag betreft.

Fysieke werking: helpt bij nier -, hart- en oogkwalen.

 

 

 Malachiet
 

 

De Malachiet is een ondoorzichtige groene steen met lichte en donkergroene lijnen. Hij helpt ons negatieve emoties, zoals wrok en jaloezie te accepteren en een plek te geven. Hij wekt en verdiept ons medegevoel en onze naastenliefde: 'wanneer ik mijn zwakke kanten accepteer en liefheb, kan ik ook de zwakke kanten van de ander accepteren en liefhebben'. In combinatie met Agaat helpt hij ons onze ouders te accepteren en vergeving te schenken voor wat zij ons in onze jeugd hebben aangedaan.

Fysieke werking: vult kopertekorten aan, stimuleert de nieren,  ontgiftigt het lichaam, zorgt voor weefselopbouw, sterkt milt en pancreas, helpt bij suikerziekte, hernia, rheuma en oogkwalen, zorgt voor een normale menstruatie, gaat negatieve effecten van straling tegen die worden veroorzaakt door o.a. radio-activiteit, elektronica en beeldschermen.

 

 

   Roze/Groene Toermalijn
 

 

De Roze/Groene Toermalijn toont ons de ware Christusliefde 'dienen in Liefde'. Hij is een krachtige edelsteen met prachtige doorschijnende kleuren waarvan in de kern soms een kruis te zien is. In geval van conflicten en levenscrises helpt hij ons steeds weer nieuwe mogelijkheden en uitwegen te zien. Hij helpt ons open te blijven en ons niet af te sluiten voor datgene wat we in ons leven t.b.v. onze leerprocessen aantrekken, opdat de helende energieën ons vrij kunnen maken. Hij helpt ons vertrouwen te hebben, bevrijdt ons van twijfel en moedeloosheid en toont ons de weg naar eenheid en licht.

Fysieke werking: versterkt de endocriene klieren en de geslachtsorganen, geeft evenwicht aan de lichaamspolariteiten.

 

 

 Unakiet  

 

De Unakiet is een ondoorschijnende groene steen van Peridoot met roze insluitsels. Deze steen brengt ons herinneringen uit onze vroege kinderjaren toen we nog heerlijk onbekommerd konden genieten en er voor ons gezorgd werd.

Hij helpt ons als volwassenen goed voor onszelf te zorgen. Hij helpt ons om ons Innerlijk Kind te vertroetelen, verzorgen en te geven wat het nodig heeft.

 

 

 Rhodochrosiet
 

 

De Rhodochrosiet is een mooie zalmkleurige steen, een mengsel van roze en oranje, vaak met witte strepen. Hij ondersteunt onze verbinding met de geestelijke wereld en houdt deze verbinding open, zodat de Universele Goddelijke Liefde ‘Niet mijn wil, maar Uw Wil’ geschiede.

Fysieke werking: zet de innerlijke geneeskracht aan bij multiple sclerose, stimuleert de werking van geslachtsklieren en nieren, laadt het zenuwstelsel op, geeft veel energie en vitaliteit en helpt de vitaliteit te behouden.

 

 

 Rhodoniet
 

 

De Rhodoniet is een ondoorzichtige roze steen met zwarte insluitsels. In het roze symboliseert hij onze schaduwkanten, waarnaar hij ons met liefde helpt kijken. Hij geeft ons de kracht om met beide benen op de grond te staan en stimuleert ons om liefdevol ons dagelijks bestaan en al onze fouten en gebreken te accepteren en doorleven.

Fysieke werking: beschermt de ademhalingsorganen bij kwalen en overgevoeligheden, activeert de geneeskracht bij multiple sclerose en de ziekte van Parkinson, versterkt het gehoor, verlevendigt het zenuwstelsel en zet de bijnieren en bloedsomloop aan.

 

 

 Rozekwarts
 

 

De Rozekwarts is licht tot ondoorschijnend en soms heel helder roze. Meestal zijn er fijne structuren van insluitsels te zien. De Rozekwarts raakt de zachtheid in ons en maakt ons duidelijk dat zachtheid en tederheid van oneindige macht en kracht zijn. Hij stimuleert onze spirituele ontwikkeling en laat haar rijpen. Zijn trilling is heel teder, zijn les is: 'Lief zijn voor jezelf'. Hij is ook voor kinderen heel geschikt.

Fysieke werking: stimuleert nieren, geslachtsorganen, hart, lever en huidfuncties, helpt bij seksuele problemen en bloedziekten, bevordert de tastzin, de gevoelskant van de mens.

 

 

 Turkoois
 

 

De Turkoois is een mooie blauwgroene steen met donkere aderen. Hij was en is een geliefde steen van Egyptenaren en Indianen. De Turkoois is een beschermsteen die ons beschermt tegen negatieve energieën. Wanneer er gevaar dreigt verandert hij meestal van kleur. Hij helpt ons te spreken vanuit ons hart, zoals de Indianen in council cirkels met elkaar communiceren.

Zijn zachte trilling geeft ons een gevoel van (groeps)verbondenheid en helpt ons liefdevol met elkaar om te gaan.

Fysieke werking: verbetert de waterhuishouding en de ademhaling doordat hij een stimulans geeft aan de zuurstofopname in het bloed, geneest longkwalen, helpt bij klieraandoeningen.

 

 

 Chrysocolla

 

De Chrysocolla is een blauwgroene steen die soms zwarte insluitsels heeft. Door zijn veelzijdig patroon kan hij ons veel over onszelf vertellen. Hij ondersteunt ons liefdevol in het opkomen voor onze eigen behoeftes, leert ons naar onze eigen wijze innerlijke vrouw te luisteren (geldt ook voor mannen) die precies weet wat goed voor ons is.

Fysieke werking: ontkalkt het lichaam, helpt tegen arthritis en verslijming, activeert de nieren, stimuleert de waterwegen en de afvoer van gifstoffen, helpt bij voedselallergieën, maag- en darmstoornissen, astma, galblaasaandoeningen en doet galstenen oplossen, stimuleert het long- en keelgebied, de expressie, spreken en zingen.

 

 

 Azuriet-Malachiet
 

 

De Azuriet-Malachiet is een verbinding tussen diepblauw en groen en heeft soms gouden (Pyriet) spikkeltjes. Hij is een prachtige steen die ons helpt ons mannelijk en vrouwelijk deel met elkaar in harmonie te brengen. Wanneer deze beide polen in ons volledig met elkaar in harmonie zijn, ontwaakt, opent en bloeit ons hart. Dit is het mystieke huwelijk en uit dit verbond volgt de spirituele geboorte van ons lichtlichaam.

Het is een alchemistisch proces dat zich werkelijk voltrekt en waarin vele Meesters ons zijn voorgegaan.

Fysieke werking: stimuleert nieren, lever en ontgiftigt het lichaam, werkt genezend bij abnormale celgroei die zich uit in wratten, cystes, tumoren en vormen van kanker, heeft een stimulerende werking op de aanmaak van nieuwe gezonde weefsels, huid en spieren.

 

 

 Blauwe Topaas
 

 

De Blauwe Topaas wordt vaak aangezien voor een Aquamarijn. Hij helpt ons onze gevoels- en denkpatronen te veranderen. Hij helpt ons de in ieder van ons latente creatieve krachten en vermogens naar buiten te brengen en geeft inspiratie op elk gebied van creativiteit: schilderen, musiceren , schrijven, timmeren enzovoort.

Fysieke werking: geeft kracht aan het zenuwstelsel, vooral in het keel-, long- en hoofdgebied en heeft een verjongend effect op weefsels; harmoniseert de werking van lever, maag, pancreas en darmen, activeert de keelstreek, stembanden, schildklier, smaakzin in het kaak- en tonggebied, stimuleert de groei van tanden en kiezen.

 

 

  Aquamarijn
 

 

De Aquamarijn is een zachtblauwe heldere steen. Zijn werking is van geestelijke aard. Hij is de grote Zielentrooster. Aqua = water, mare = meer. Het water en het meer zijn symbolen van de Ziel, de diepte van de Ziel. De Aquamarijn laat ons de wijdte en het helingsvermogen van het water zien. Hij is een balsem voor beproefde en zoekende Zielen, omdat hij vrede, stilte en harmonie met zich meebrengt.

Fysieke werking: reinigt en stimuleert de endocriene klieren en verbetert het gezichtsvermogen.

 

 

 Chalcedoon
 

 

De Chalcedoon is een half transparante, zachtblauwe steen met golvende lijnen. Hij is een zeer belangrijke steen voor de stem en staat bekend als de 'redenaarssteen'. Daarnaast schenkt hij rust en evenwicht bij nerveuze spanningen, vooral in het keelgebied, en helpt hij emoties te verwoorden.

Fysieke werking: stimuleert de werking van de ingewanden en het keelgebied, geneest gevoelige lichamelijke en emotionele wonden, stimuleert de melkvorming van een voedende moeder.

 

 

 Sodaliet
 

 

De Sodaliet is een donkerblauwe ondoorzichtige steen met witte adertjes. Hij bevordert de intuďtie en stimuleert ons geloof in onszelf. Hij helpt ons 'trouw aan onszelf en aan onze eigen levensprincipes te zijn' en blijven. Hij helpt ons vast te houden aan onze idealen en doelen.

Fysieke werking: versterkt het lymfe- en endocriene klierenstelsel en het immuunsysteem, helpt bij kwalen die ontstaan door een teveel aan straling, reinigt het lichaam via de nieren van giftige stoffen.

 

 

 Lapis Lazuli  

 

De Lapis Lazuli was de belangrijkste steen in het oude Egyptische tijdperk toen de farao's telepatische verbindingen met hogere geestelijke werelden bezaten. Hij is een prachtige donkerblauwe ondoorschijnende steen met gouden (Pyriet) insluitsels. De Lapis Lazuli is een heilige steen die ons eraan herinnert wie en wat we zijn. Hij verbindt ons met alles wat ons heilig is en versterkt ons vertrouwen in de Goddelijke leiding.

Fysieke werking: stimuleert het evenwicht van alle endocriene klieren, stabiliseert de hormoonwerking vooral van de schildklier en de geslachtsorganen en reguleert de bloeddruk.

 

 

 Azuriet
 

 

De Azuriet is een zachte groene steen, meestal verkrijgbaar in ongeslepen natuurlijke vorm. Hij heeft een mooie diepblauwe kleur en toont hele kleine kristalletjes. Soms zijn ze met Malachiet verbonden (Azuriet-Malachiet). De trilling van Azuriet werkt op het geestelijk denken en opent de geestelijke deuren naar de Akasha Kroniek (onze innerlijke bibliotheek). Hij ondersteunt ons begrip voor hogere werelden en werkt bewustzijnvergrotend. Azuriet is soms ook in kleine ronde kogels te vinden; wanneer men deze voorzichtig splijt, wordt er soms een zesstralige ster van diepblauwe kristalletjes zichtbaar. Deze glanzende kristalkern symboliseert de band van tweelingzielen, diegene waarnaar we in ieder leven weer op zoek zijn om heel en volmaakt te worden.

 

 

 Sugeliet
 

 

De Sugeliet is een zeldzame ondoorschijnende diepviolette steen met verschillende Violette structuren. Hij versterkt ons imaginatievermogen, de kracht van onze fantasie en opent ons voor diepere wijsheden. Hij maakt ons bewust van de kracht en de macht van onze gedachten en woorden. Op de Thymusklier gelegd, verstrekt hij ons afweersysteem.

 

 

 Amethyst
 

 

De Amethyst kan soms ondoorschijnend, maar ook heel transparant zijn in een prachtige Violette kleur van heel licht tot donker. Hij verbindt ons met de geestelijke wereld en vergemakkelijkt ons contact met onze innerlijke Meester. Amethyst versterkt onze intuďtie, inspiratie en wijsheid en staat bekend als een van de grootste heelstenen vanwege zijn transformerende kwaliteiten en Violette kleur. Hij werkt uitstekend bij allerlei vormen van verslaving. Zijn principe is: ‘Laat los, laat God’ .

Fysieke werking: reinigt het bloed en verdrijft parasieten, vermindert spanningen in het hoofd en hoofdpijn, verbetert het gehoor.

 

 

 Chariot
 

 

De Chariot is een mooie purperen steen met licht Lavendelkleurige veertjes. Hij circa 22 jaar geleden ontdekt in Siberië. Hij verheldert en verhoogt ons bewustzijn. Als we kijken naar de omwentelingen die de afgelopen jaren in Rusland hebben plaatsgevonden, is het zeker geen toeval dat hij juist daar wordt gevonden. In donkere tijden bracht zijn prachtige kleur en trilling Licht. Hij is een steen van hoop en vrijheid.

 

 

 

 

 

 Bergkristal  

 

De Bergkristal komt voor in zeer heldere en natuurlijk zo gegroeide kristalpunten, maar is soms ook ondoorzichtig met vele insluitsels. Kristal betekent ‘Christus in Al’ en verbindt ons dan ook met de Christus Liefde, het Christus Bewustzijn in ons. Hij voert ons naar het Licht, naar de Goddelijke Eenheid. Kristal is de Lichtbrenger en draagt het hele kleurenspectrum in zich. Hij reinigt en versterkt en kan op alle chakra' s worden gelegd om daarin meer helderheid en licht te brengen. Bergkristallen zijn verbonden met onze Licht-Engel, ons Hoger Zelf.

Fysieke werking: speelt een stimulerende rol in de kalkhuishouding, werkt strekkend en versterkend op de tussenwervelschijven en de wervelkolom, helpt de spijsverteringsorganen bij de opname van bouwstoffen, stimuleert endocriene klieren, het zenuwstelsel, de lichaamspolariteiten en bevordert een harmonisch ritme van hart en longen.

 

 

 Diamant
 

 

De Diamant ziet er in ongeslepen ruwe vorm heel onbeduidend uit. Pas wanneer hij geslepen is in vele facetten komt zijn innerlijke glans, de 'briljant' naar buiten om ons zijn schitterende schoonheid te tonen. Dit betekent voor de mens dat hij ook in ons de slijpprocessen bevordert; dat hij ons initieert. Hij laat ons zien dat de slijpprocessen van het leven niet bedoeld zijn om ons te breken, maar juist om onze ware schoonheid zichtbaar te maken. Diamant moedigt ons aan stand te houden en niet op te geven.

Fysieke werking: stimuleert de bloedsomloop, de ontgiftiging van het lichaam, geneest kwalen van hart, hoofd en hersenen, werkt helend op de epifyseklier.

 

 

 Herkimer Diamant
 

 

De Herkimer Diamant is een Bergkristal met een natuurlijke uitstraling en glans van geslepen diamanten: vandaar de naam 'Herkimer Diamant'. Hij wordt maar op één plek ter wereld gevonden, nabij New York. Hij bezit twee natuurlijke punten, soms drie of vier. Herkimers zijn ware Lichtbrengers en schenken ons Vreugde. Ze leren ons het leven niet zo zwaar te nemen.

 

 

 Toermalijnkwarts & Sneeuwvlokkenobsidiaan
 

 

De Toermalijnkwarts en Sneeuwvlokkenobsidiaan zijn stenen voor de voeten. Ze dragen beiden het Goddelijk Licht in zich, geven het gevoel geworteld te zijn en schenken ons vertrouwen, vastigheid en standvastigheid om de stormen van het leven te doorstaan. Ze maken ons van onze voeten bewust en verwarmen ze.

 

 

 

 

 

Overzicht van Kristalleggingen

 

 

Chakra:                               Steensoort:                           Complementaire steen:

 

 

Wortelchakra                                 Rode Jaspis                                                   Aventurijn

                                                      Granaat                                                            Jade

                                                   Agaat(schijf)                                                    Malachiet

                                                        Robijn                                                         Smaragd

 

 

Heiligbeenchakra                             Carneool                                                     Chalcedoon

                                                     Vuuropaal                                                     Aquamarijn

                                                  Oranje Calciet                                                Blauwe Calciet

                                                   Zonnesteen                                               Blauwe Maansteen

 

 

Zonnevlechtchakra                      Citrien(kwarts)                                                 Amethyst

                                                      Tijgeroog                                                     Valkenoog

                                                      Barnsteen                                                  Paarse Fluoriet

                                                    Goudtopaas                                                      Sugeliet

                                                    Rutielkwarts                                                      Chariot

 

 

Hartchakra                                     Aventurijn                                                    Rozekwarts

                                                       Smaragd                                                   Rhodochrosiet

                                                          Jade                                                          Rhodoniet

                                                      Malachiet

 

 

Thymuschakra:                              Chrysocolla                                                         Geen

                                                Azuriet-Malachiet

                                                       Turkoois

 

 

Keelchakra                                     Aquamarijn                                                     Vuuropaal

                                                     Chalcedoon                                                      Carneool

                                                  Blauwe Fluoriet                                                  Zonnesteen

                                                   Blauwe Calciet                                                 Oranje Calciet

 

 

Voorhoofdchakra                          Lapis Lazuli                                                          Geen

                                                       Sodaliet

                                                       Azuriet

 

 

Kruinchakra                                    Amethyst                                                     Citrien(kwarts)

                                                   Paarse Fluoriet                                                  Gele Fluoriet

                                                        Sugeliet                                                        Goudtopaas

                                                        Chariot                                                         Rutielkwarts

  

Kosmisch Chakra                            Diamant                                                             Geen

                                                     Bergkristal

                                                Herkimer Diamant

 

Aarde Chakra                           Zwarte Toermalijn                                                      Geen

                                                     Obsidiaan

                                                    Rookkwarts

 

 

Stenen voor de Kosmisch Chakra en de Aarde Chakra altijd samen gebruiken, dus tegelijkertijd opleggen!!!  

 

 

 

  

 

Mandala van (edel)stenen

 

Leg in het midden van de Mandala een Bergkristal, Diamant of Herkimer (het mogen er ook meer zijn) en omring hem door één of meer stenen van elk van de zeven stralen volgens onderstaand voorbeeld.

 

 

Groen        Blauw

 

 

     Geel                                                   Indigo  

Wit Licht

                                                                

       

Oranje                                   Violette

 

 

 

Rood

                 

 

 

Leg de Mandala op een witte of zwarte ondergrond of op een spiegel. Kijk ernaar en stelt u zich voor dat u in het middelpunt van het Goddelijk Wit Licht zit, omgeven door de zeven kosmische stralen die u via de edelstenen bereiken en u met hun helend licht opladen. Het zien van het licht van de natuur in de stenen is een weg om disharmonieuze gevoelens te helen. De trillingen en stralingen van de stenen brengen harmonie in die gebieden waar de energiestroom geblokkeerd is.

Er zijn veel stenen die geen 'helende steen' genoemd worden. Toch zijn vele daarvan wél helend. Verzamel dus ook allerlei 'gewone' stenen die u aanspreken en probeer ze uit.

 

 

 

  

 

"Laat de schoonheid  van de stenen tot u spreken:

het fonkelend licht in de edelsteen van hart en geest"

 

 

 

In het Oosten kent men de mythe van een wenssteen.

Evenals de wonderlamp van Aladdhin willigt hij elke wens

 in die door zijn bezitter kenbaar wordt gemaakt.

 

 

 

"Kijk diep in het juweel van uw hart:

Welke wens ligt daarin verborgen?

Luister naar uw innerlijke stem,

die zal het geheim openbaren!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga (eventueel) terug naar het begin van de pagina

 

 

of naar:

 

 

Entree        HealingCentrum        Ellen-Luciana        Gastenboek       Vrede

 

 

The Healing Touch         Reiki          Helen met Engelen          Chakratherapie

 

 

Astrologie           Meditatie           Mantra zingen          Zielen & Zielenkleuren

 

 

Consulten & Behandelingen       Cursussen        Workshops